INFO

Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Dziennik elektroniczny

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w procesie uczenia. Osiągnięcia naszych uczniów dostępne są elektronicznie.

Jeśli istnieją problemy z zalogowaniem lub hasło zostało utracone prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Zaloguj się

Ogłoszenie:

|
Paweł Miąc

OGŁOSZENIE

Z upoważnienia Wójta Gminy Serniki Małgorzata Czajka zaprasza do składania ofert na usługi dla Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli, Nowa Wola 95, 21-107 Serniki,
tel. 81 85 106 41:

 1. 1. „ Sprzątanie w Szkole Podstawowej w Nowej Woli ”
 2. 2. „Obsługa kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowej Woli”

Określenie przedmiotu zamówień:

1. Sprzątanie w szkole (łącznie z placem szkolnym i boiskiem sportowym) przez okres 01.08.2020r. – 30.06.2021r.

2. Obsługa kotła centralnego ogrzewania przez okres 15.10.2020r.– 15.04.2021r.

Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie każdego z zamówień mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają doświadczenie zawodowe tzn. realizowali usługi o tym samym lub podobnym charakterze.

Zawartość oferty.

Dla ważności oferty cenowej musi ona zawierać następujące dokumenty:

-  wypełniony formularz oferty na załączonym druku – druk do pobrania w załącznikach na stronie www.spnowawola.pl lub w sekretariacie szkoły w dniach 03.06.2020r. – 10.06.2020r.
w godzinach 8.00 – 15.00

-  kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP

-   oświadczenie o nie zaleganiu płatności do ZUS i Urzędu Skarbowego

-   w przypadku usługi nr 2 dokumenty potwierdzające kwalifikacje

-   zaświadczenie z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej

 

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

-  ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 10.06.2020r., do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą na adres zamawiającego,

-  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis:

Oferta na wykonanie:

1. „Sprzątanie w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli”

2. „ Obsługa kotła c.o .w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli”

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.06.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego

WARUNKI DO PRZETARGU:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne).
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy będącej przedmiotem przetargu.
 3. Aktualna książeczka zdrowia w momencie rozpoczęcia pracy.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Praca 5 dni/tygodniowo(w razie uroczystości szkolnych również w sobotę i niedzielę).
 6. Praca 7 dni/tygodniowo (dot. oferty nr 2).
 7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP w momencie rozpoczęcia pracy.
 8. Wykonywanie obowiązków wg umowy.
 9. Wykonywanie drobnych napraw i prac na terenie szkoły i wokół budynku
FORMULARZ OFERTY

REKRUTACJA 2020/2021

|
Agnieszka Dycha

W związku z zakończeniem drugiego etapu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 Komisja Rekrutacyjna dokonała pozytywnego rozpatrzenia kart zgłoszeń, które wpłynęły w okresie od 15.05.2020 do 22.05.2020 r. Zakwalifikowanych zostało do oddziału przedszkolnego: rocznik 2016 – 4 dzieci, rocznik 2015- 4 dzieci, rocznik 2014 – 9 dzieci. Łącznie 17 dzieci. Do klasy pierwszej: rocznik 2013 – 11 dzieci. Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej zostały wywieszone na drzwiach szkoły.

Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania szkoły od 25.05.2020

|
Paweł Miąc

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

KONSULTACJE

|
Paweł Miąc

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W NOWEJ WOLI OD DNIA 25 MAJA 2020r.

 Drodzy Państwo Rodzice, Uczniowie.

|
Paweł Miąc

 

Sytuacja epidemiczna zmusiła nas do przebywania w gronie domowników. Ten czas może być wykorzystany na zacieśnianie więzi rodzinnych, nadrobienie zaległości bycia ze sobą i dla siebie.      Nie wszyscy jednak dobrze znoszą przedłużającą  się kwarantannę. Zycie w izolacji może powodować stres, lęki, brak poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie wolności, skłonność do nałogów i przemocy wobec innych. Sytuacja związana z pandemią, izolacja społeczna, zamknięcie szkół i wielu zakładów pracy, ograniczone możliwości swobodnego poruszania – to czynniki, które mogą powodować kumulowanie się  negatywnych emocji i szukanie możliwości ich rozładowania na domowników lub dzieci.

Jeśli ktoś z dorosłych lub dzieci czuje, że nie radzi sobie z obecną sytuacją może i powinien szukać pomocy i wsparcia.

Pamiętajcie szukanie pomocy to nie okazanie  słabości  lecz akt  odwagi.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje następujące formy wsparcia i pomocy dla profesjonalistów oraz rodziców i dzieci skrzywdzonych .

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, czynny 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100- aktualne informacje na stronie 800100100.pl/aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie numer telefonu 500 728 406, pod którym w godz. 7.30-19.00 dyżur pełnią specjaliści z zakresu interwencji kryzysowej, w tym poradnictwa psychologicznego.

Dyżury terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym pełni psycholog pani Wanda Suchorab- specjalista psychoterapii uzależnień, w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godz. 16.00-18.00  w Urzędzie Gminy Serniki, sala konferencyjna ( piwnica).

W punkcie konsultacyjnym pomoc zapewnia również terapeuta Pan Marek Osak- specjalista terapii uzależnień. Dyżury w 2020 roku: 11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca, 6 i 20 lipca, 10 i 24 sierpnia, 7 i 21 września, 12 i 26 października,  9 i 23 listopada, 7 i 14 grudnia.  Dyżury w godz. 10.00-12.00  w Urzędzie Gminy w  Sernikach, sala konferencyjna ( piwnica).

Terapeuta świadczy bezpłatną, fachową pomoc zmierzającą do zmiany trudnej sytuacji, w szczególności związanej z uzależnieniem – wsparcie, porady, konsultacje zarówno dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

 

Z poważaniem

Anita Dobrzyńska