INFO

Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Nadanie szkole Imienia

|
Urszula Mazurek
Odsłony: 1998

Uroczystość nadania imienia Jana Kochanowskiego Szkole Podstawowej w Nowej Woli – 14 października 2006 r. godz. 9.00.

Inicjatorką nadania szkole Imienia była Pani Danuta Dziubicka , Dyrektor placówki. Na radzie pedagogicznej w dniu  26 września 2005 r. przedstawiła nauczycielom harmonogram działań mających na celu wszczęcie stosownej procedury. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała propozycję pani Dyrektor i powołano Zespół Nadzorujący Organizację Nadania Szkole Imienia.

Rada Pedagogiczna w dniu 10 października 2006r. podjęła Uchwałę Nr 3/2005, która za Patrona szkoły uznała poetę Jana Kochanowskiego. Podobną Uchwałę Nr 1/2005 z dnia 08 grudnia 2006 r. podjął Samorząd Uczniowski, zaś w dniu 09 grudnia 2006 r. Rada Rodziców również zdecydowała, że Patronem szkoły będzie Jan Kochanowski (Uchwała Nr 1/2005). Wyboru Patrona dokonano poprzez głosowanie spośród dwóch postaci, które znalazły się w finale propozycji. Wygrał poeta Jan Kochanowski ilością 114 oddanych głosów, pokonując tym samym Jana Kobyłkę (miejscowego działacza społecznego i inicjatora budowy szkoły)- 29 oddanych głosów.

Dyrektor Szkoły  Danuta Dziubicka pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. zwróciła się do Wójta i Rady Gminy Serniki z prośbą o podjęcie stosownej Uchwały w sprawie nadania szkole imienia.

W dniu 19 stycznia 2006 r. rada pedagogiczna zatwierdziła harmonogram działań na Patrona Szkoły.

Rada Gminy dnia 24 kwietnia 2006 r. podjęła Uchwałę Nr XLVIII/131/2006                w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowej Woli.

Na tej samej sesji Rady Gminy wystąpiła pani Dyrektor szkoły Danuta Dziubicka              i umotywowała decyzję wyboru Patrona placówki.

Dnia 04 maja odbyła się nadzwyczajna rada pedagogiczna z udziałem Przewodniczącej Rady Gminy pani Danuty Wysok, która odczytała Uchwałę                  o nadaniu szkole Imienia.

Uroczystości zaplanowano na dzień 14 października 2006 r. w Dzień Edukacji Narodowej.

Program uroczystości:

godz.10.00 –Msza św. w Kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

w Nowej Woli;

godz. 11.00 – Część oficjalna połączona z częścią artystyczną w Kaplicy;

godz. 13.00 – Odsłonięcie popiersia patrona i tablicy pamiątkowej w budynku

Szkoły;

godz. 13.30 – Zwiedzanie Szkoły;

Spotkanie gości z organizatorami uroczystości.

 

Porządek uroczystości:  

1. Gaude mater Polonia – chór – organista p. Marek Augustyniak.  

2. Początek Mszy Świętej- Ks. Proboszcz Czesław Biziorek (słowo o szkole  w Nowej Woli)

3. Słowo wstępne – Dyrektor Szkoły Danuta Dziubicka.  

4. Msza Święta – Ks. Proboszcz Czesław Biziorek i Ks. Wikariusze.  

5. Powitanie zebranych – Dyrektor Szkoły.  

6. Wystąpienie  Dyrektora Szkoły nt. „Po co szkole Sztandar?”.  

7. Odczytanie Uchwały Rady Gminy Serniki o Nadaniu Imienia – Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Wysok.  

8. Wystąpienia zaproszonych gości.  

9. Część artystyczna pt. „Spotkanie z Janem Kochanowskim” w wykonaniu uczniów Szkoły pod opieką p. Anny Jureckiej nauczycielki j. polskiego.  

10. Pieśń renesansowa „Kleszczmy rękoma „(Hymn szkoły) w wykonaniu chóru szkolnego pod opieką p. Amalii Romanowskiej nauczycielki muzyki.  

11. Nagrody Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Pań Iwony Białej i Urszuli Mazurek.  

12. Pieśni w wykonaniu chóru uczniów Szkoły.  

13. Podziękowanie Dyrektora Szkoły.  

14. Informacja Dyrektora Szkoły o przejściu gości z Kaplicy do szkoły  i programie dalszych uroczystości.  

15. Odsłonięcie tablicy z imieniem Patrona na budynku szkoły przez Wójta Gminy Serniki Kazimierza Szymczaka.  

16. Odsłonięcie popiersia Patrona Jana Kochanowskiego (autorstwa Iwony Białej – nauczycielki plastyki w naszej szkole) w holu budynku szkoły przez Starostę Lubartowskiego Mariana Starownika i starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie Jana Rećko.

17. Poświęcenie popiersia przez Proboszcza Parafii Serniki Czesława Biziorka.

18. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej inicjatora budowy szkoły  Jana Kobyłki    w holu budynku szkoły przez syna Mieczysława Kobyłkę.

19. Zwiedzanie szkoły. Wpisywanie się gości do Kroniki Patrona.

20. Spotkanie towarzyskie zaproszonych gości przy stole(ponadto każdy gość otrzymał wiązankę z suszonych kwiatów przygotowaną przez rodziców).

21. Obiad dla uczniów całej szkoły.

Uroczystości uświetnili goście:

Województwo:

Jan Rećko – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie

Jan Jargiło – emerytowany Dyrektor Wojewódzkiego  Ośrodka Doskonalenia

nauczycieli w Lublinie

Powiat:

Marian Starownik – Starosta Lubartowski

Adam Banucha – Dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury

Włodzimierz Kosior – Prezes ZNP w Lubartowie

Barbara Chowicka – przedstawiciel PZU w Lubartowie

Jadwiga Topyła – pracownik biblioteki Gimnazjum im. KEN w Lubartowie

Katarzyna Posio – fotoreporter tygodnika „Lubartowiak”

Gmina:

Kazimierz Szymczak – Wójt Gminy Serniki

Czesław Biziorek – Proboszcz  Parafii pw. Marii Magdaleny w Sernikach

Danuta Wysok – Przewodnicząca Rady Gminy Serniki.

Radni Gminy Serniki: Ryszard Kajzer, Mieczysław Kobyłka, Stanisław Marzec, Zbigniew Reszko, Tadeusz Tchórz.

Teresa Iwanek – Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół przy UG

w Sernikach

Teresa Słomka – Księgowa ZAS.

Grażyna Dąbrowska – Dyrektor SP w Nowej Wsi.

Barbara Sarnicka – Dyrektor Gimnazjum w Woli Sernickiej.

Danuta Wlazły – Dyrektor SP w Sernikach.

Grażyna Woźniak – Dyrektor SP im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej.

Małgorzata Samol – Dyrektor SP w Zakrzewie.

Maria Jedlińska – pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Woli Sernickiej.

Marek Zbiciak – Komendant Policji w Sernikach.

Nowa Wola:

Jan Matyjaszczyk – reprezentant OSP w Nowej Woli

Przewodniczący Komitetów Rodzicielskich Szkoły i Rady Rodziców w Nowej Woli: Edward Szczepaniak, Zenon Wasil, Alina Pydyś, Anna Kuśmirek, Monika Budzyńska.

Emerytowani Dyrektorzy SP w Nowej Woli: Krystyna Polak i Marian Dejko.

Anna Kanadys – Prezes ogniska ZNP w Sernikach

Nauczyciele – emeryci placówki.

Rodzice, uczniowie  i mieszkańcy Nowej Woli.

Nieobecni przesłali listy gratulacyjne:

Ks. Gustaw Sikora Na Karlove 92, 256 01 Benesov Czechy (były wikariusz parafii, uczył religii w naszej szkole);

Pani Maria Jaskot adiunkt Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie;

Pani Barbara Garganisz Dyrektor Szkoły  Podstawowej im. Dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie, woj. Mazowieckie;

Pani Emelda Onak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostówce