Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

KRONIKA SZKOLNA

|
Odsłony: 1662

Szkoła posiada Kronikę Szkolną datującą się od roku szkolnego 1924/25. Poniżej będą drukowane treści z Kronik Szkolnych w wydaniu oryginalnym ( to znaczy tak jak zostały napisane, w formie ówczesnej pisowni i ortografii).

Rok szkolny 1924/25

Kronikę zaczynam od tego czasu, a to dlatego, że przedtem brak jest wszelkich dowodów. Jak opowiadają tutejsi mieszkańcy szkoła na terenie Ruskowola istnieje od 1917r. założona przez okupantow. Narazie była to szkoła jednoklasowa, dopiero władze polskie w 1921 podniosły do typu szkoły 2kl. Szkoła 2 klasowa znów była do 1924r. Na rok szkolny 1924/25 podniesiono tut. szkołę do typu 3kl. jednak taki stan był tylko do grudnia 1924r. W grudniu tegoż roku p. Inspektor Dubaj odwołał jedną siłę naucz. Pozostała więc szkoła 3kl. o dwóch siłach nauczycielskich. Kierownikiem był p. A. Zych, a naucz. p. M. Przeździecka. Dzieci w tym roku szkolnym uczęszczało do szkoły 146. Szkoła mieści się w budynkach wynajętych. Rok szkolny zakończono 28 czerwca 1925r. Na zakończenie przygotowano popis dzieci na program którego złożyły się śpiewy, deklamacje i przemówienie Kier. szkoły. W tym roku szkoła otrzymala bibljotekę Typu A.i B. Dar M.W.R. i O.S.

Rok szkolny 1925/26

Na ten rok szkolny według sieci szkolnej miała być 3 kl. szkoła o 3 silach nauczycielskich. Jednak przez wrzesień i październik było tylko 2 siły te same co przeszłego roku. Dopiero 28 października zgłosiła się jako trzecia siła p. C. Kalinowska. Rok szkolny w tym roku rozpoczęto w dniu 1 września uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Sernikach. W tym roku szkolnym założono w szkole samorząd w oddz. wyższych. W miesiącu listopadzie wizytował szkołę p. Inspektor Kwiecień. Zwizytował tylko starsze oddziały. W ogóle wizytacja wypadła dobrze. Miejscowa ludność odnosi się do szkoły obojętnie, jest jednak , jak zresztą wszędzie i garstka warchołów, którym szkoła nie bardzo się podoba. W tym roku odbylo się 6 zebrań rodzicielskich, na których wychowawcy klas zdawali sprawozdania o każdym uczniu(cy). Dzieci na ogół są mało zdolne trudno spotkać typu o wybitnych jakichś zdolnościach. W dużej mierze to wina po stronie rodziców, albowiem nie troszczą się zupełnie o własne dzieci. Strona wychowawcza dzieci w domu zupełnie zaniedbana., rzec nawet można, że nie istnieje. Do szkoły w tym roku chodzilo 136 dzieci. Rok szkolny zakończono w dniu 28 czerwca. Na zakończenie zarząd szkoły przygotował 2 sztuczki do odegrania, śpiewy, deklamacje. Z czystych zysków  otrzymanych z przedstawienia zakupiono piłkę nożną. Szkoła tutejsza jest bardzo biedna pod względem wszelkich pomocy naukowych i wszelkiego urządzenia. Oprócz ławek ( najmniej odpowiadających swemu przeznaczeniu) stołu i jednej małej szafy, z pomocy naukowych: 1 mapa Polski Barewicza i takaż mapa Europy więcej spotkać rzeczy trudno. Nauczycielstwo więc wiele wkłady pracy i wysiłku, aby podołać wymaganiom programu.

Rok szkolny 1926/27

Rok szkolny rozpoczeęo w dniu 1 września uroczystem nabożeństwem, natomiast lekcje w szkole rozpoczęły się dnia 7 września, a to dlatego, że Dozór szkolny nie przygotował w porę budynkow szkolnych. Frekwencja w pierwszych 2 miesiącach dość słaba. Zespół nauczycielski jak w roku ubiegłym, a mianowicie: Kierownik szkoły A. Zych nauczycielki M. Przeździecka i C. Kalinowska. W tym roku przyłączono do tutejszego obwodu szkolnego wieś i kol. Czerniejów, jednak w ciągu całego roku nie zgłosiło się do szkoły ani jedno dziecko. W bieżącym roku szkolnym na terenie szkoly została założona kasa oszczędności dnia 31 X . Stan oszczędności z całego roku wyniósł 18 zł. Następnie zarząd szkoły zakupił niektóre pomoce naukowe z uzyskanych pieniędzy z Dozoru szkolnego. Jest to bardzo mało, ale lepiej tyle niż nic. Zebrań rodzicielskich w ciągu całego roku odbylo się 5. Omawiano na nich głównie postępy uczniów w nauce, a następnie omawiano strone wychowawczą młodzieży. Rodzice jednak nie zupełnie interesują się takimi rzeczami i czują się obrażani i czuja przeważnie żal  do nauczyciela, że ten śmiał powiedzieć mu, że dziecko źle się zachowuje w szkole, ewentualnie przychodzi do szkoly brudne. W ogóle tutejsi rodzice na dzieci absolutnie nie zwracają uwag i na  wychowanie swoich dzieci. Dlatego też szkoła nie może sobie dać rady albowiem poczynania jej idą w niwecz i są wyśmiewane w domu przez rodziców dzieci szkolnych. Znaczna część ludności jest bardzo nieżyczliwie usposobiona do szkoly i  radaby się pozbyć jako niepotrzebnego balastu. W tym roku szkolnym założono również sklepik uczniowski w dn. 10.I. Na kapitał zakładowy dzieci złożyły udziały w wysokości 50gr. Na razie zgłosiło się na członków udziałowców 19 dzieci. Również dzieci uchwaliły, aby kapitał z K.O przelać do sklepiku zaś procent od obrotu tych pieniędzy zużyto w ten sposób, że zakupiono 2 godła państwa i ofiarowano szkole. W związku z miesiącem książki, który w tym roku urządzono zebrano male datki bo 45 zł. i za te pieniadze Kierownictwo szkoly zakupilo 19 książeczek do bibljoteki szkolnej. Szkoła w tym roku była wizytowana przez pana Inspektora Szkolnego pana Warchałowskiego w dniach: 17 marca 1927r. oddział II, 21 marca 1927r. oddziały I,I i III ci,10 maja 1927r. oddział III ci. Rok szkolny zakończono dnia 28 czerwca 1927r. wspólnem nabożeństwem w kościele parafialnym. W dniu 29 czerwca urządzono popis. Dziatwa szkolna odegrała 2 sztuczki I p.t. "Wielka chwila", II p.t. "Tatuś powolił" Następnie śpiewy i deklamacje wypełniły całość.

ROK SZKOLNY 1927/28

Rok szkolny rozpoczęto wspólnym nabożeństwem w kościele parafialnym w Sernikach dnia 1 września. Lekcje w szkole rozpoczęły się dnia 2 IX. Skład grona nauczycielskiego jak w roku ubiegłym. We wrześniu  frekwencja słaba. Do 70% w październiku. Szkołę wizytował p. Inspektor Warchałowski w dniu 20 grudnia 1927r i 11 stycznia 1928r. Zebrania rodziców odbyły się oddzielnie rodziców każdej klasy. Od dnia 1 lutego 1928r. przydzielono 1 siłę naucz. ( słowo nieczytelne) aby  utworzyć eksponowaną szkołę w Czerniejowie. (słowo nieczytelne) wzrost czytelnictwa. Młodzież chce trochę czytać i to młodzież starsza. W tym roku zorganizowano przy szkole wieczorowe kursy. Na kurs zapisało się 72 osoby. Utworzono 2 oddziały - jeden na poziomie IIIgo oddziału, drugi na poziomie IVgo oddziału. Lekcje na kursie zakończono dnia 5 marca 1928r. Na zorganizowanie kursu wyasygnowała gmina 10 zł. miesięcznie. Gospodarzem kursu był Ignacy Florek radny gminny. Ogółem w tym  roku szkolnym było zapisanych dzieci, uczęszczało 170. Rok szkolny zakończono dnia 28 czerwca popisem dzieci szkolnych. Na program popisu przygotowano 2 sztuczki sceniczne I p.t. "Myśliciel" II p.t. "Kłopoty Zosi" nadto śpiewy i deklamacje dzieci.

 

Rok szkolny 1928/29

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września wspólnym nabożeństwem w kościele parafialnym w Sernikach. Skład sił nauczycielskich jak w roku ubiegłym z wyjątkiem p. Kozłowskiej, która była w Czerniejowie - obecnie powróciła do Nowej Wsi. Frekwencja w pierwszych dniach września słaba, ale daleko lepsza niż w latach poprzednich. Z Czerniejowa dzieci nie przychodzą do szkoły zupełnie. W tym roku na początku wytworzył się trochę chaos, ponieważ kierownik szkoły wyjechał na ćwiczenia wojskowe, jedna z sił była na urlopie tak, że uczyła faktycznie tylko jedna siła. Czasowo na zastępstwo pan Inspektor delegował p.p Jana Rodaka p.o. Kierownika szkoły w Nowej Wsi i Jerzego Szczygła naucz. z Kaznowa. Dnia 16 listopada 1928r. została przydzielona jako siła kontraktowa p.Jarochówna z  ( slowo nieczytelne) aby ją delegowano do Czerniejowa. Dnia 22 kwietnia 1928r. p. Jarochówna objęła urzędowanie w eksponowanej klasie w Czerniejowie. Utworzono tam 3 oddziały a mianowicie I,IIi IIIci. Dzieci oddziału IV według orzeczenia pana Inspektora mają uczęszczać do szkoły w Ruskowoli. P. Jarochówna pełniła obowiązki nauczycielki do ferii świątecznych Bożego Narodzenia. Po świętach zupełnie nie wróciła i nie dała znaku życia o sobie.  Znowu klasa była nieczynna, aż do 16 stycznia 1929r. kiedy zamianowano na miejsce p. Jarochównej , Zalotówną. Luty dał się dotkliwie odczuć wskutek niebywałych mrozów dochodzacych do -25 - 30.0 C. Następnie wskutek wielkich zamieci śnieżnych droga do szkoły stała się bardzo utrudniona. Na drodze przez wieś śniegu było nawalone równo, nawet wyżej płotów. W lutym było zebranie rodzicielskie. W marcu, w pierwszej połowie frekwencja dzieci w szkole dość dobra. Dzień 19 marca jako dzień Imienin Marszałka Piłsudskiego był wolny od zajęć szkolnych, natomiast urządzono uroczysty poranek na cześć Józefa Piłsudskiego. Ferje świąteczne wielkanocne trwały od 26.III.r. do 8 IV. włącznie. W dniach 1-2 maja 1929r. dzieci odbyły spowiedź wielkanocna, zaś dnia 29 maja r.b. przystąpiły dzieci do pierwszej spowiedzi i komuni świętej. W czerwcu zdarzył się bardzo przykry wypadek, a mianowicie uczniowie z III oddziału okradli 4razy sklepik uczniowski. Po dłuższych dochodzeniach udało się wykryć sprawców. Jeden z nich oddał skradzione pieniądze zaś drugi nietylko że nie oddał, a te rodzice jego nagadali impertynencji naucz. który prowadził sklepik i jako zainteresowany dopominał się o rekompensatę. Obecnie stan sklepiku jest 12 zł. w kasie i 4 zł. w towarach. W przyszłym roku na wniosek rady pedagogicznej postanowiono sklepiku nie otwierać, aby w ten sposób dać odczuć czem jest dla dzieci sklepik szkolny. W tym roku zasługuje jeszcze na uwagę samorząd w szkole. Przyczynił się wspomniany samorząd do większego poczucia obowiązków jakoteż i wyrobienia obywatelskiego szczególnie w klasach starszych. Dotychczas samorząd prowadzono systemem klasowym. Na przyszłość, ( wyłaniała się potrzeba konieczna w niektórych wypadkach) sami uczniowie proponowali utworzenie samorządu i rozszerzenie jego kompetencji na całą szkołe. Zebrania rodzicelskie w ciągu tego roku odbywały się co drugi miesiąc. Frekwencja na tych zebraniach dość słaba. W tym roku szkoła nie była wizytowana. Rok szkolny zakończono w dniu 27 czerwca popisem, zaś 28 czerwca rozdano świadectwa.

Rok szkolny 1929/30

Rok szkolny rozpoczeto dnia 3.IX wspólnym nabożeństwem. Skład grona nauczycielskieg: kier. A. Zych p.p. nauczycielki M. Zychowa, C. Gębalówna i C. Kalinowska w (nieczytenie) kl. w Czerniejowie. Frekwencja w ms. wrześniu dość dobra w pierwszej połowie, zaś druga połowa września i kilka dni października frekwencja spadła do 60%. Wakacji kartoflanych nie zastosowano natomiast kierownictwo zwalnialo poszczególne dzieci na przeciąg czasu ośmio-dniowy. W tym roku wprowadzono wpisowe w wysokości 1 zł. od dziecka. Sprawa ta jest bardzo trudna do przeprowadzenia jednak 70%  dzieci wpisowe wpłacilo. Fundusze z wpisowego zużyto na bibjotekę i pomoce naukowe. Dnai 23 i 24 października szkołe wizytowali pp. Inspektorzy Gontarz i Lach(dalej nieczytelnie). W miesiącu październiku założono na terenie szkoły "Koło L.O.P.P.". Do Koła zapisało się 37  dzieci. Składki miesięczne uchwalono 5 gr. ( pięć gr.) Jednak po 2 miesiącach koło zupełnie przestało istnieć - ponieważ dzieci nie wpłacały uchwalonych składek, oświadczyły, że rodzice na to im nie pozwalają. Pieniądze zebrane oddano do Gminnego koła L.P.P.P. W dniu 31 października w związku z dniem oszczędności zorganizowano kasę oszczędnościową jaka istniała na terenie szkoly  w ten sposób, że zaoszczędzone pieniądze szły do sklepiku lecz  wycofano wzelkie oszczędności  i oddano do Komunalnej Kasy Oszczędności w Lubartowie. ( nieczytelnie); Frekwencja w ms. październku była 82%. W listopadzie szkola święciła bardzo uroczyście dzień 11 listop. Dzieci wzięły udział w nabożeństwie Wieczorem urządzono akademję dla starszych. W listopadzie odbylo się zebranie rodzicielskie, na którym poinformowano rodziców o postępach i zachowaniu się dzieci, a nastepnie udzielono rad i wskazówek w sprawie jednolitego postępowania szkoły i domu względem niektórych dzieci. Poruszano również sprawę budowy szkoły lecz ta sprawa w tutejszej wsi jeszcze nie zyskała odpowiedniego gruntu. Frekwencja w ms. listopadzie była 92%., zaś w ms. grudniu 96%. Ferje świąy Bożego Narodzenia rozpoczęły się w dniu 21 grudnia, a skończyły sie 2 stycznia 1930r. w styczniu przeprowadzono klasyfikację za I  półrocze. Zestawienie klasyfikacyjne ogólnie bylo zadawalające. dzieci naogół malo interesują się nauką nie wkładają nic z siebie w naukę. Starsze dzieci opowiadają, że chodzą do szkoły jedynie dlatego, żeby nie placić kary za niedopełnianie obowiązku szkolnego. Na terenie całej szkoly niema ani jednego dziecka wybitnie zdolnego. Zastanawiano się nieraz nad tem i rada pedagogiczna przyszła do wniosku, że przyczyną iz dzieci sa tepe i malo rozgarnięte jest to czas, w którym się dzieci rodzily: obecnie w szkole jest rocznik 1917, 18,19 i t.d. a to jest czas w którym w prawie co drugim domu była gorzelnia. (...) W lutym urzadzono zebranie rodzickelskie na którym odczytano oceny ucz. za I półrocze, następnie dzieci wykonały kilka pieśni i deklamacji. Na tem zebraniu był wykonany odczyt na temat 10 lecia odzyskania morza przez Polskę. Od 16 lutego jedna z sił nauczycielskich była na urlopie zdrowotnym do 15 marca. W dniu 19 marca jako dzień Imienin Marszałka Piłsudskiego lekcj nie bylo.  Natomiast odbył się uroczysty poranek na temat uroczystości dnia. Ferje Świąt Wielkiej nocy rozpoczęły się dn. 15.IV, a skończyły sie 28.IV 1930r. W ms. maju jedna z sił  otrzymała urlop zdrowotny, a następnie została przeniesiona w stan spoczynku. Na zastępstwo nikt nie przyjechał. Uczyły tylko 2 miejscowe siły po 6 godz. dziennie. Dnia 23 maja wizytował kl. IV+V oraz klasę w Czerniejowie p. Inspek. Gontarz.W maju odbyły dzieci rekolekcje i spowiedź wielkanocną. Na czerwiec przydzielono jedną siłę p. M. Gawdzińską na zastępstwo, zaś p. Gębalówna otrzymała urlop od 10 czerwca aż do wakacji i znowu szkoła został tylko przy 2 silach naucz. Dnia 17 czerwca przystąpiły dzieci do pierwszej spowiedzi i komunji św. Klasyfikacja za II półrocze przedstawia się następująco. Zapisanych dzieci do szkoły bylo 193.  W ciągu roku szk. wyjechalo. 5. Nieklasyfikowano z różnych przyczyn 7, promowano do następnych klas 139, pozost. w tych samych klasach 42. Rok szkolny zakończono 28 czerwca nabożeństwem w kościele. Natomiast dnia 29 czerwca odbył się popis. Na popis zaproszono pp. sołtysów, radnych, opiekę szkolną, wójta i rodziców. Na program popisu złożyło się: 1) skoki wdal i w wyższ, bieg 100m i bieg w workach, partja krokieta, 2) deklamacje, 3) śpiewy i 4) przemówienie kier. szkoly. Potem nastąpiło rozdanie świadectw.

Rok szkolny 1930/31

Starodawnymi zwyczajami rok szkolny rozpoczęto współnym nabożeństwem w kościele parafialnym dnia 2 września. Grono naucz. zmienilo się nieco i przedstawia się następująco kier. szk. p. Antoni Zych pp. naucz. Celina Gębalówna, Celina Kalinowska ,Kazimierz ( nazwisko nieczytelne). P. Zychowa przeszła na emeryturę. Na pierwszej konferencji rozłożono zajęcia w następujący sposób: oddz. I prowadzi p. ( nazwisko nieczytelne), ' II " Zych, " III ' Gębalówna w IV+V podzielono przedmiotami, p. Kalinowska prowadzi w Czerniejowie oddz. I,II,III. Frekwencja we wrześniu dobra szczególnie w mlodszych oddzialach. We wrześniu bylo jedno zebranie rodzicielskie. W październiku frekwencja była do 95%. Zwolano zebranie rodzicielskie na którym między innymi poruszano sprawę przysposobienia wojskowego i kursu rolniczego Im. St. Staszica. Zebrani jednak niechetnie odnieśli się do tych spraw. Motywy podane przez nich były: I Należeć do przysposobienia to będą chlopcy niszczyć buty i ubranie, a że będą w wojsku dłużej to jeszcze lepiej bo w domu nie/mają co robić. II co do kursu to i owszem, byłoby to dobre, ale dziś szkoda sie uczyć i ulepszać gospodarstwo ponieważ zaraz nałożą większe podatki więc lepiej siedzieć i biedować na gorszem gospodarstwie byleby nie płacić podatków. Tak oświadczyli zebrani. Starano się te stwierdzenia zbić jednak uparcie stali przy swoim. Zaznaczyć przytem muszę, że mieszkańcy tut. wsi są nawet zamożni. Największy wymiar podatku dochodowego był 90 zł. z godpodarstwa potrójnego jakie przeciętnie posiadają prawie wszyscy. Nie zrozumienie swoich spraw i niedocenienie oświaty należy przypisać strasznemu zacofaniu w jakim pozostają mieszkańcy tutejszej wsi. W dniu 9 listopada odbylo się liczne zebranie  tak rodziców, jak też i innych mieszkańców. Na zebraniu uczczono 10 lecie zwycięstwa nad Rosją oraz 12 lecie ogłoszenia niepodległości. Wygłoszone zostały odpowiednie referaty. W dniu 29 listopada w szkole urządzono uroczystości w związku z 100 letnią rocznicą powstania listopadowego. Wieczorem  natomiast urządzono akademję dla starszych. Na program akademji złożyło się :1) słowo wstępne kier. szkoły A. Zycha 2) referat o powst. listopadowym wygłosił p. ( nazwisko nieczytelne). nastepnie dzieci( nieczytelnie) deklamację zbiorową odśpiewały szereg pieśni z przeszłości i terazniejszości Polski przeplatanymi deklamacjami. Zebrani okazali wielkie zadowolenie z urządzonej akademji wyrażając to zadowolenie długo trwałymi oklaskami. Na zakończenie przemówił kierownik szkoły  z apelem do zebranych ażeby rocznice dzisiejszą uczcić  pozostawiając jakieś dzieło, proponując składki  na budowę zaprojektowanej łodzi podwodnej (" nieczytelnie").  Zebrani apel przyjęli z uznaniem czego dowodem była  burza oklasków. Na tem akademję zakończono. W dniu 7 i 8 lutego 1931r. dzieci odegrały jasełka. Na ogół  frekwencja na jasełkach słaba. W dniu 2 marca 1931r. z okazji tygodnia  wsprzemięźliwości zorganizowano koło abstynenckie młodzieży szkolnej. W dniu 21 marca  był urządzony dzień książki polskiej. Frekwencja w ms. marcu 97%. W marcu odbyło się zebranie rodzicielskie na którem oprócz spraw natury wychowawczej poruszono sprawę budowy szkoły, oraz wygłoszono referat na temat Dnia Książki Polskiej.  W dyskusji nad sprawą budowy szkoły przebijała nuta żałości, na ( nieczytelnie) ciężkie położenie gospodarcze kraju a następnie dało się wyczuć niechęć do tej sprawy. ( nieczytelnie) tego żadnych konkretnych wniosków co do budowy szkoły nie uchwalono. Następnie otworzono dyskusję nad referatem. W czasie dyskusji wyjaśniono niektóre sprawy i  w rezultacie zebrani uchwalili przeprowadzić zbiórkę po wsi na miejscową bibjotekę szkolną. Staraniem wychowawczyni kl. III p. Gębalównej zorganizowano  przedstawienie. Udział w przedstawieniu brały dzieci kl. III. Przedstawienie odegrano 3 razy. Dnia 25.IV dla dzieci, dnia 26/IV dla starszych miejscowych. Jakież było rozczarowanie gdy na przedstawienie przybyło tylko 7 osób.  Wieś, która liczy prawie 1000 mieszkańców była reprezentowana  na przedstawieniu przez 7 osób. Czyż to może dodatnio wpływać na pracę nauczyciela. Trzeci raz  odegrano 3 maja dla starszych z poza obrębu wsi, i do niektórych osób miejscowych wysłano zaproszenie. Tym razem frekwencja była dobra. Czysty zysk z przedstawienia był 25.67 zł. Pieniądze te zużyto: część na zapłacenie prenumeraty Płomyka i Płomyczka i ( nieczytelnie) część na bibljotekę szkolną.  W dniu 24.V po raz pierwszy w dziejach tutejszej szkoły zostały rozegrane zawody w " kwadranta" pomiędzy drużyną szkoły z Woli Sernickiej, a drużyną szkoły tutejszej. Wynik rozgrywki dla tut. drużyny był wspaniały bo 51:1. W miesiącu czerwcu odbyły się  jeszcze kilka razy zawody w  kwadranta i koszykówkę. Przez te rozgrywki duch sportowy został rozbudowany. Zakończenie roku odbyło się dnia 27.VI 1931r. popis, zaś 28 VI  nabożeństwo.  Na program popisu złożyły się: 1. zawody sportowe - kwadrant koszykówka 2. przemówienie p. kierownika szkoły 3. śpiewy i deklamacje 4. przemówienie p. kier. szkoły do rodziców i młodzieży. Na zakończenie odśpiewano " Jeszcze Polska nie zginęła" oraz  wzniesiono okrzyk na cześć  p. Prezydenta. W roku szkolnym 1930/1931 z początkiem roku było zapisanych 205 dzieci. w ciągu roku wyjechało 2. Do następnych oddziałów promowano 161 co stanowi 75% wszystkich uczęszczających do szkoły.

ROK SZKOLNY 1931/32

Obecny rok szkolny był bardzo ciężki. Z powodu choroby p. Gębalównej, która była na urlopie przez cały rok nie było zastępstwa. Szkoła odbywała się w skróconym wymiarze. Rocznik 1918 został zwolniony z braku miejsc. W obecnym roku szkolnym  na terenie szkoły w starszych klasach zorganizowano koło 'Czerwonego Krzyża". Pozatem nic na terenie szkoły się godniejszego nie wydarzyło. Tak jak zwykle i ten rok zakończył się 28 czerwca 1932 r.

ROK SZKOLNY 1932/33

W tym roku szk. ?  klasa w Czerniejowie została z obwodu tut. szkoły wydzielona i utworzono tam samodzielną jedno klasową szkołę.

Skład grona naucz. w tut. szkole jest następujący:

kier. szkoły p. Antoni Zych, pp. naucz. Nadzieja Zając (kontr.), Stefan Wierzchoń, S. Afłóg ? ożenił się z p. Kalinowską i wyjechali do Brzezin.

Pracę podzielono w następujący sposób:

Oddz. I + II      prowadzi p. Zając

"     III + IV             "    p. Wierzchoń

"     V  + VI             "    p. Zych

Odrabianie zaległości z ubiegłego roku szło bardzo trudno szczególnie w oddz. starszych. Na największe trudności napotykano w nauczaniu przyrody i geografii w oddz. V i VI ze względu na brak najprostszych pomocy naukowych np. map i zupełny brak jakichkolwiek przyrządów do nauki przyrody w oddz. VI. Dnia 22,23,245 listopada odbyła się wizytacja szkoły przez pp. Inspektorów p. Pawlaka ? i p. Kondrackiego. Dzień 11 listopada obchodziła szkoła bardzo uroczyście. Odegrano Jasełka narodowe, obrazek sceniczny 11 listopad wykonano kilka deklamacji i śpiewy. W ms. grudniu zorganizowano w szkole świetlicę. Po pierwszych zebraniach świetlicowych można żywić nadzieję, iż praca potoczy się dość dobrze. U dzieci daje się wyczuć zapał, aby tylko jak najdłużej. W czasie feryj zimowych urządzono choinkę. Dzieci złożyły trochę mąki i jajka, z czego wypieczono ciasteczka. Następnie zakupiono parę kg. cukierków, podzielono to na porcje w torebki i rozdano dzieciom. Widać było wielką radość u dzieci, a zadowolenie u rodziców. przy choince dzieci odegrały niektóre fragmenty "Jasełek" a następnie odśpiewały kilka kolęd. W czasie feryj zimowych zorganizowano wycieczkę do kościoła celem zapoznania się z urządzeniem kościoła, szatami i naczyniami liturgicznymi, oraz do posterunku pol. jako tez do Urzędu gminy. Największa niespodzianką było zapoznanie się dzieci z telefonem i przeprowadzenie kilku rozmów miedzy sobą, a p. Inspektorem. Wielkim nieszczęściem dla tut. szkoły było pojawienie się epidemji odry. z tego powodu prawie cały miesiąc nie było normalnych zajęć. Od 23.I. do 6 lutego zajęcia w szkole były zupełnie zawieszone zaś od 6.II. do 1.III. przeciętnie przychodziło do 50% dzieci do szkoły. Wobec tego  zeszłoroczne zaległości zamiast zniknąć, coraz bardziej wzrastają. w maju zorganizowano wycieczkę krajoznawczo-historyczną do Zawieprzyc. starano się o zorganizowanie dalszej wycieczki, lecz ze względu na brak funduszy do dalszej wycieczki nie przyszło. Poraz pierwszy na terenie tut. szkoły zorganizowano pożegnanie dzieci, które opuszczają szkołę.

Rok szkolny zakończono dnia 15 czerwca 1933 r. popisem dzieci.

ROK SZKOLNY 1933/34

Skład grona jak w roku ubiegłym. Rozkład zajęć podzielono w następujący sposób: p. A. Zych prowadzi kl. I i udziela przyrody, geografji, rysunków, zajęć prakl. i śpiewu w kl. V+VI. P. Zając uczy kl. II i udziela jęz. polski, historyji i rachunków w kl. V+VI. P. Wierzchoń uczy kl. III + IV oraz gimnast. w kl. V + VI.  P. Zychowa uczy religji w całej szkole. Rok ten rozpoczęto 21.VIII 1933 r. w związku z reorganizacją ustroju szkoły i roku szkolnego. We wrześniu na terenie szkoły zostało zorganizowane szkolne koło L.O.P.P. do koła zapisało się 34 dzieci uchwalające 5 gr. składkę miesięcznie. Opiekunką koła została p. Zając. w październiku zorganizowano drużyny zuchów męską i żeńską. Żeńską prowadzi p. Zając, męską zaś p. Wierzchoń. Zarządzeniem Pana Wojewody Lubelskiego z dnia 9.X. 1933 r. L. S.A.II  I c/3 nazwa tut. wsi " Ruskowola" została zmieniona na " Nowowola" ( Dz. Urz. Woj. Lubel. N 22/33). Dnia 14 marca 1934 r. zwołane zostało ogólne zebranie w sprawie budowy szkoły.  Na zebranie przybyli przedstawiciele Zarządu gminy w osobach Wójta i sekretarza. Po przedstawieniu zebranym celu dzisiejszego zebrania oraz korzyści płynących z posiadania własnego budynku szkolnego, oraz podania kosztorysu budynku szkolnego poddano sprawę dyskusji. z przebiegu dyskusji można było stwierdzić, że tutejszy ogół mieszkańców nie czuje jeszcze potrzeby posiadania własnego budynku szkolnego. Nie posiada dość cywilnej odwagi, lecz daje się powodować kilku warchołom i to z najmłodszego pokolenia. Gdy dodamy i kilku starszych gospodarzy oczywiście bardzo ciemnych i zacofanych, otrzymamy grupę ludzi, która prym wiedzie w tutejszej społeczności. Ludzie lepsi siedzą cicho bo jak powiadają, boja się narazić na drwiny i szyderstwa ze strony wyżej przedstawionej grupy obywateli. Rezultat zebrania w takich warunkach był oczywiście taki, że szkoła jest niepotrzebna, a dla tych co chcą szkoły ( naucz. i kilku gosp.) to i tak jako jest może wystarczyć. Słuchając wywodów tych ludzi naprawdę doznawało się uczucia, że są to czasy przynajmniej z przed 150 lat, a banda spędzonych ludzi pochodziła gdzieś ze stepów azjatyckich. Dnia 10 czerwca została zorganizowana przez kl. V i VI wieczornica na której pożegnano dzieci które ukończyły szkołę i ukończyły obowiązek szkolny. na wieczornicy było zorganizowane przyjęcie. Do urządzenia przyjęcia dopomogła opieka szkolna i sklepik szkolny asygnując z czystej nadwyżki za ubiegły rok szkolny 10 zł. (dziesięć zł.). Tego dnia odbył się popis dzieci. Zaś dnia 15 czerwca rozdano świadectwa i wzięły dzieci udział w nabożeństwie zorganizowanym na uroczystości zakończenia roku szkolnego. w bieżącym roku szkolnym p. Zającówna wyszła zamąż za p. Harbuzińskiego ? urzędnika urzędu skarbowego w Lubartowie.

ROK SZKOLNY 1934/35

Rok szkolny rozpoczęto dnia 20.VIII nabożeństwem w Kościele parafialnym w Sernikach. Skład grona nauczycielskiego jak w roku ubiegłym. Podział pracy dokonano w następujący sposób: kl. I i w kl. V+VI przedm. j. pol. hist. arytm. zajęć. praktyczne i ćwicz. ciel. chłopców prowadzi p. Wierzchoń. kl. II i w kl. V - VI przedm. geogr. przyrodę, śpiew, rysunki i ćw. ciel. dziewcząt prowadzi pani Zych prócz tego zajęcia prakt. w kl. IV. W kl. III i IV prowadzi p. Harbuzińska. Religię w całej szkole prowadzi pani Zychowa. Ponieważ żadne z grona nauczycielskiego nie jest odpowiednio przygotowane do prowadzenia drużyny harcerskiej, więc zuchów postanowiono przeorganizować na Koło P.C.K. Opiekę nad Kołem P.C.K. powierzono p. Harbuzińskiej. Kołem L.O.P.P. zajął się p. Wierzchoń.

Dawnymi zwyczajami w czasie świat Bożego Narodzenia zorganizowano choinkę, z której dzieci otrzymały podarki. Od dnia 11 lutego do 1 maja 1935 r. Pani Harbuzińska była na urlopie zdrowotnym. Wobec tego praca w szkole była w niektórych klasach zredukowana. Od listopada zorganizowano świetlicę dla absolwentów tut. szkoły. Ogółem zgłosiło się 27 osób. Zebrania świetlicowe odbywały się 2 razy tyg. omawiano na zebraniach program z dziedziny wychowania obywatelskiego, prowadzono zabawy świetlicowe i chór. Przygotowano w końcu sztuczkę p.t. "Zasadzka" którą odegrano w dniach 3 i 5 maja. Dzieci szkolne Koła L.O.P.P. w tych dniach również odegrały 2 obr. " Niech żyje L.O.P.P." i " Zaginiony Błażek".

Dnia 28/II 35 r. szkoła była wizytowana przez pana Inspektora Cybulskiego. Dnia 5/III 35 r. dla dzieci kl. V i VI zorganizowano " wieczór towarzyski". Dzieci wyżej wymienionych klas zorganizowały herbatkę, zaprosiły rodziców i wspólnie spędzono w bardzo miłym nastroju, przy śpiewie i różnych opowiadaniach dzieci i starszych oraz zabawie tanecznej młodzieży cały wieczór. rodzice byli bardzo zadowoleni ze spędzenia tych kilku chwil wspólnie ze swojemi dziećmi w szkole. Również dzieci były z tego bardzo zadowolone.

Dnia 12 maja 1935 r. o g. 20.45 zmarł Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Wypadek ten odbił się głębokim echem w naszej szkole jako też i w całej wsi. Przez cały tydzień odbywały się w szkole żałobne pogadanki, chorągiew zwiesała do połowy i była okryta czarną krępą. Dzieci i grono przepasali żałobne opaski. Dnia 16/V cała szkoła, organizacje i przedst. rady gromadzkiej wzięli udział w żałobnym nabożeństwie za duszę ś.p. Marszałka Piłsudskiego. Młodzież szkolna uwiła wieniec, który złożyła w Kościele przy katafalku. Dnia 19.V odbyła się żałobna akademja dla starszego społeczeństwa i organizacji. Na akademji były dwa referaty. Na początku zebrania wszyscy obecni uczcili pamięć Marszałka przez powstanie i zachowanie 1minutowej ciszy. Następnie p. Zych w swoim referacie podał do wiadomości zebranych przebieg żałobnych uroczystości od pierwszej chwili po zgonie ś.p. Marszałka aż do złożenia prochów na Wawelu w krypcie św. Leonarda, ilustrując pewne momenty obrazkami z gazet. W drugim referacie p. Zychowa przedstawiła życie i zasługi Marszałka Piłsudskiego dla odrodzenia i potęgi naszego państwa.

Dn. 9.V. 1935 r. p. Harbuzińska i p. Wierzchoń składali drugi egzamin nauczycielski.

Rok szkolny zakończono dn. 15/VI. Ze względu na ogólną żałobę narodową nie urządzono w związku z zakończeniem roku żadnych uroczystości, ograniczono się tylko do rozdania świadectw. Zapisanych do szkoły i uczęszczających było 168 dzieci. Średnia frekwencja w ciągu roku była 88%. Pozostawiona na drugi rok w tym samym oddziale 19% dzieci obecnych w szkole.

ROK SZKOLNY 1935/36

Skład grona naucz. tak jak w roku zeszłym. Nie przydzielono godzin nadliczbowych. Zajęcia podzielono w następujący sposób

1) P. Harbuzińska prowadzi kl. I i IV religię i śpiew w kl. V+VI

2) P. Wierzchoń prowadzi kl. II, jęz. pol. historyję, arytm., zaj. prakt. i rysunki i ćw. ciel. chłopców w kl. V +VI.

3) P. Zych prowadzi kl. III - geogr. przyr. w kl. V+VI.

Rok szkolny rozpoczął się dn. 3 września uroczystym nabożeństwem. Na terenie szkoły w b.roku prowadzi się organizacje jak w roku ubiegł. a mianowicie L.O.P.P. opiekun p. Wierzchoń, P.C.K. opiek. p. Harbuzińska i sklepik szkolny opiek. p. Zych.

Dn. 23/IX 1935 r. zmarł Inspektor szkolny p. Franciszek Cybulski. W dniu 25/IX szkoła wzięła udział w nabożeństwie żałobnym za spokój duszy ś.p. Franciszka Cybulskiego.

Na dzień 11 listopada dzieci starszych klas przygotowały program związany z tą uroczystością. wieczorem urządzono uroczystą akademję dla starszych. W czasie świąt Bożego Narodzenia urządzono dla dzieci choinkę. Ferje świąt Bożego narodzenia trwały od 22/XII 1935 do 9.I 1936 r. Dnia 1.II w szkole odbył się uroczysty poranek szkolny z racji Imienin Pana Prezydenta.

Od dnia 16.II przydzielono szkole 10 godzin nadliczbowych. Dnia 26.II dzieci IV,V i VI zorganizowały wieczornicę. Na program wieczernicy  złożyła się wspólna wieczerza i tańce.

Dnia 19 III 1936 r. jako w pierwszą rocznicę imienin Piłsudskiego żałobną akademję. Program  przygotowały dzieci należące do L.O.P.P. i P.C.K.  Rano odbyła się akademja dla szkoły, wieczorem dla starszych. Klasa III zainicjowała i zebrała u siebie 3 zł. na łódź  podwodną im Marszałka Piłsudskiego, zaś na pomnik Marszałka zebrano w całej szkole zł. 7.

Święto 3 maja obchodzono uroczyście wieczorem odbyła się akademja dla starszych. Program przygotowały kl. IV,V,VI.

Dnia 12 V jako w pierwsza rocznicę śmierci Marsz. Piłsudskiego był obchodzony bardzo uroczyście i poważnie. Dzieci wzięły udział w żałobnym nabożeństwie. Po nabożeństwie na placu przed kościołem, odbyła się przed portretem Marszałka defilada wszystkich dzieci szkolnych z ( wyraz nieczytelny) gminy. Wieczorem natomiast, dzieci tut. szkoły zeszły się na boisku szkolnym, gdzie o godz. 20.45 został odczytany pierwszy rozkaz Naczelnego Wodza do armji polskiej, następnie dzieci z zapalonymi lampionami przedefiladowały przed portretem Marszałka. Za dziećmi podążyli starsi i (wyraz nieczytelny). Po defiladzie przy ognisku uczczono pamięć Marszałka Piłsudskiego 3minutową ciszą. Uroczystość zakończono odśpiewaniem jednej zwrotki Pierwszej Brygady.

Staraniem dzieci należących do P.C.K. w dniu 25.V odbyła się piękna uroczystość "Dzień Matki". Dzieci 3VI jako 10 rocznica wyboru na urząd prezydenta Pana Prof. Ign. Mościckiego był wolny od zajęć szkolnych. Dzieci szkolne z Gronem nauczycielskim wzięły udział w uroczystym nabożeństwie. W szkole został wygłoszony przez p. Wierzchonia do starszych referat na temat "10 lecie objęcia władzy prezydenckiej przez Prof. Ign. Mościckiego".

Dnia 8 czerwca był na wizytacji w szkole pan Inspektor Dobrowolski.

Rok szkolny zakończono w dn. 21 czerwca popisem dzieci szkolnych i rozdaniem świadectw. Ogólne uwagi o pracy w szkole i frekwencji. Praca w tut. szkole napotykała na znaczne trudności. Główną przeszkodą jest bardzo małe zainteresowanie się rodziców dziećmi i negatywny stosunek do szkoły. Mieszkańcy tut. miejscowości sa o specyficznym nastawieniu psychicznym i trudno naprawdę znaleźć wspólny język którym możnaby się porozumiewać. Poza praca fizyczną i chęcią bogacenia się nie posiadają absolutnie żadnych ideałów. Wszelkie poczynania szkoły w dziedzinie wychowawczej np. wieczornice  czy zebrania towarzyskie są niechętnie widziane przez rodziców. Na wszelkie uroczystości tez przychodzi garstka mówią bowiem, że w szkole to robią, bo tak nie każą. Wogólne stwierdzić należy, że stosunek do władz wyższych jak i najniższych jest u mieszkańców tut. wsi zupełnie negatywny. Nie dbają zupełnie o podciąganie się coraz wyżej. Gospodarstwa swoje przeważnie prowadzą tradycyjnie. Na 179 domów we wsi prenumerują 7 gazet. Nadmienić muszę, że jeżeli chodzi o zamożność to naprawdę biednych gospodarzy niema. Przy parokrotnym poruszaniu i zachęcaniu do czytania na zebraniach rodzicielskich zawsze tłumaczono się że w gazetach co innego piszą, a co innego robią, a zresztą oni tam w mieście wiedzą czego potrzeba chłopu na wsi. To świadczy o braku zaufania do wszystkiego i wszystkich. Dlatego  są strasznie zacofani i uparci. O budowie szkoły w tych warunkach trudno myśleć chociaż jest wiele możliwości. Nie czują potrzeby, a o zdrowie dzieci zupełnie nie dbają. Frekwencja w szkole w ciągu roku wahała się od 80-95%. Do szkoły posyłają nie ze  zrozumieniem ale w obawie przed karą za niewypełnianie  obowiązku  szkolnego.

W ciągu roku do S.K.O. złożyły dzieci 38,95 zł. Członkowie spółdzielni uczniowskiej na zebraniu sprawozdawczym przeznaczyli z czystej nadwyżki 7 zł. na F.O.N.

Widziałem 26/XI. 1936 r.

( nazwisko nieczytelne)

podinsp. szkolny

 

ROK SZKOLNY 1936/37

Rok szkolny rozpoczął się 3.9. Szkoła wzięła udział w nabożeństwie na rozpoczęcie nowego roku.

Skład grona nauczycielskiego bez zmian. Podział zajęć dokonano w następujący sposób:

P. Wierzchoń - kl. I  i  III arytm. w  kl. V + VI

P. Harbuzińska  - kl. II oraz j. polski, historia, rysunki, z. prakt. i śpiew w kl. V + VI

P. Zych  - kl. IV  oraz przyroda i geografia w kl. V + VI

P. Zychowa miała religię w całej szkole 10 g tyg.

Na terenie szkoły istniały następujące org. Koła L.O.P.P., P.C.K., S.K.O., spółdzielnia uczniowska.

Dnia 10.XI w przeddzień Święta Niepodległości szkoła urządziła wieczór ognisko zaś 11.XI odbył się dla młodzieży poranek zaś dla starszych  wieczorem akademia.

Dnia 26.XI. 36 r. wizytował szkołę podinspektor szkolny Pan Dobrowolski. Wizytowane były wszystkie klasy i kancelaria szkoły.

W czasie ferii zimowych szkoła urządziła dla dzieci choinkę. Dzieci na urządzenie choinki  składały się  po 20 gr.

Od 25 stycznia do 1 lutego panowały wielkie mrozy do 25 stopni C i śnieżyce. Frekwencja w szkole w tym czasie bardzo słaba. Od 4 lutego do 15 maja p. Harbuzińska była na urlopie zdrowotnym. Pracę w szkole rozdzielono pomiędzy dwie siły nauczycielskie. Dn. 8.III.37 r. tut. grono powzięło uchwałę w sprawie budowy szkoły.

Dnia 20.IV kl. IV,V,VI odbyły wycieczkę do szkoły w Brzostówce. W b.r. członkowie S.K.O. wzięli udział w  konkursie S.K.O.  i wygrali skarbonkę.

12 maja jako w drugą rocznicę  śmierci Marszałka Piłsudskiego  szkoła udział  w nabożeństwie żałobnym.

Dzieci kl. V i VI nawiązały łączność z dowódz. 8 p.p. w Lublinie. W wyniku  nawiązanej znajomości  dowództwo pułku zaprosiło dzieci tych klas na wycieczkę do Lublina. Wycieczka się udała w pułku przyjęto nas bardzo serdecznie. Zorganizowano dla dzieci specjalny pokaz walki i przyjęto wszystkich obiadem. Dzieci były bardzo zadowolone. Wycieczka odbyła się 29.V.37 r.

Rok szkolny zakończono w dniu 21 czerwca popisem dzieci szkolnych i rozdaniem świadectw.

 

ROK SZKOLNY 1937/38

Bieżący rok szkolny rozpoczął się w dniu 3.9 nabożeństwem w kościele parafialnym w Sernikach. Dotychczasowe grono nauczycielskie uległo zmianie a mianowicie p. Wierzchoń został przeniesiony do Przypisówki, gm. Firlej a p. Harbuzińska do Chlewisk gm. Tarło na ich miejsce przyszli Kamińscy. Zajęcia szkolne podzielono w następujący sposób: kl. I i III oraz rel. i zaj. prakt. w kl. V+VI objęła p. Kamińska, kl. II j.pol. hist. arytm.rys. śpiew i ćw. ciel. w kl. V+VI objął p. Kamiński, kl. IV oraz geogr. i przyrodę w kl. V+VI objął p. kier. szkoły A.Zych.

Na terenie szkoły  w tym roku istniały koło P.C.K., Spółdzielnia, S.K.O, koło uczestników T.P.B.P.S.P.

W dniu "Oszczędności" 31X członkowie S.K.O. zorganizowali okolicznościową akademię. Poniższa fotografia przedstawia członków S.K.O. przed rozpoczęciem akademii.

FOTOGRAFIA

Na uroczystość 11 listopada szkoła przygotowała bardzo ładny program. W dniu tym odbyły się dwie uroczystości przed południem dla dzieci szkolnych, wieczorem dla starszych. Dnia 3 grudnia przybyła do szkoły higienistka, która obejrzała 170 dzieci. Wyniki oględzin higienistki były dodatnie nie stwierdzono bowiem w wyglądzie dzieci zaniedbań pod względem higienicznym. Wieczorem odbyło się zebranie rodzicielskie na którym p. higienistka podzieliła się z rodzicami spostrzeżeniami po odbytym przeglądzie dzieci a następnie udzieliła zebranym kilka rad i wskazówek do dalszego prowadzenia i wychowywania dzieci pod względem higieny.

Dnia 15 stycznia 1938 r. urządzono dla dzieci choinkę z podarkami zaś 16 stycznia odbył się wieczór pieśni dla starszych. Dnia 1.II odbyła się w szkole uroczysta akademia w związku z imieninami  Pana Prezydenta.

Od dnia 21 lutego religię w całej szkole objął ks. proboszcz Markl.

W dniu 3 maja jako w dniu rocznicy Konstytucji Majowej przygotowała szkoła dość urozmaicony program. Rano wzięła szkoła udział w nabożeństwie zaś wieczór rozpalono wielkie ognisko przy którym dzieci śpiewały, deklamowały i tańczyły krakowiaka. Uroczystość cała wypadła bardzo efektownie. Na nabożeństwie chór naszej szkoły odśpiewał szereg pieśni.

W dniu 12 maja jako trzecią rocznicę zgonu Marszałka Piłsudskiego w szkole zorganizowano żałobną akademię również przy ognisku. Odczytano wyjątek z dzieł Marszałka dzieci odśpiewały żałobne okolicznościowe pieśni oraz wygłosiły pare deklamacji jako uczczenie pamięci Marszałka dzieci szkolne zebrały 3,45 zł. i wysłały na "ścigacz morski".

Dnia 14 maja począwszy od kl. IV do VI dzieci  odbyły wycieczkę  krajoznawczą do szkoły ogrodniczej w Kijanach i do ruin zamku w Zawieprzycach. Z wycieczki dzieci bardzo dużo skorzystały i były bardzo zadowolone. Każde przywiozło dużo kwiatów do własnego ogródka na czym zyskała cała wieś albowiem wygląd ogródków przy domach zmienił się na lepsze.

 

FOTOGRAFIA

Wycieczka na tle gmachu szkoły w Kijanach.

FOTOGRAFIA

Wycieczka  na tle ruin zamku w Zawieprzycach.

Dnia 30 maja dzieci z kl. III-VI wzięły udział w wycieczce do Lubartowa. Po zwiedzeniu huty i miasta wycieczka była w kinie na obrazie "Kościuszko pod Racławicami".

Dnia 8 czerwca P.C.K. zorganizował " Dzień Matki" na którym członkowie P.C.K. złożyły ślubowanie.

Dnia 19 czerwca otwarto wystawę prac uczniów o godz. 10. Wystawa trwała do godz.17. Frekwencja zwiedz. wystawę była dobra. Rodzice byli zadowoleni i okazywali duże zainteresowanie. Na zakończenie wystawy odbyło się zakończenie roku szkolnego popisem. Na program popisu każda klasa przygotowała własny program a p. Kamiński przygotował dość obfity program pieśni.

Zebrani chętnie przysłuchiwali się reprodukcjom  wykonywanym przez dzieci nagradzając poszczególne punkty programu rzęsistymi oklaskami.

Dnia 21 czerwca nastąpiło faktyczne zakończenie roku szkolnego. Dzieci wzięły udział w nabożeństwie szkolnym, a następnie nastąpiło rozdanie świadectw.

Na początku roku szkolnego zapisanych było 192 dzieci. Nie zgłosiło się do szkoły 9 jedno zostało zwolnione z powodu choroby, 3 wyjechało z rodzicami na kolonie do innego obwodu szkolnego.

Na 21VI było 179 dzieci w szkole. Z tej liczby promowano do wyższej klasy 146 co stanowi 89% - ukończyło szkołę 2. Frekwencja w ciągu roku przeciętnie wynosiła 88%.

Na F.O.N. złożyły dzieci 5,96 zł. które wpłacono na konto pow. kom. F.O.N. w Komunalnej Kasie Oszczędności w Lubartowie.

 

ROK SZKOLNY 1938/39

Jak zawsze tak i obecny rok rozpoczęto w dn. 5.9 nabożeństwem w Kościele parafialnym w Sernikach. Grono naucz. pozostało to samo co w roku ubiegłym. Podziału zajęć dokonano w następujący sposób: kl. I i IV p. Kamińska i opieka nad P.C.K. w kl. V + VI historia, kl. II p. Zych i opieka nad Spółdzielnią i S.K.O., w kl. V + VI przyroda, geografia, arytmetyka i zaj. praktyczne, kl. III p. Kamiński - opieka nad bibljoteką, Kołem uczestników T.P.B.P.S.P. oraz w kl. V + VI j. pol. rysunki, śpiew, ćw. ciel. w kl. II i IV śpiew i ćw. cielesne. P. Zychowa w kl. I,II i III religię. Ks. Markl w kl. IV,V + VI religię.

W dniach od 2 do 10.X w czasie Tygodnia Szkoły przeprowadzono propagandę na rzecz szkoły powszechnej a w dniu 10.X staraniem Kierownictwa szkoły została zorganizowana loteria fantowa i zabawa taneczna. Czysty zysk z tych imprez w sumie 32,18 zł. przekazano na cele T.P.B.P. Szkół Powszechnych. Zwyczajem dorocznym członkowie S.K.O. w dniu 30.X 1938r. zorganizowali urocz. Dnia Oszczędności.

Dzień 11.XI był obchodzony bardzo uroczyście. Wieczorem odbyła się akademia dla starszych na program której złożyły się przemówienia, śpiewy, deklamacje pojedyncze i choralne oraz inscenizacje.

Z racji 20lecia Niepodległości dzieci z drobnych składek zakupiły do szkoły 4 portrety za 20 zł. Dnia 15.I-39 odbyła uroczystość choinki szkolnej a w dniu 22.I wieczór kolęd, na którym dzieci odśpiewały szereg kolęd jedno i dwugłosowych.

Dzień 1.II jako dzień Imienin Pana Prezydenta Rzeczyp. był wolny od zajęć szkolnych. Szkoła urządziła z tej racji okolicznościową akademię. Z powodu śmierci Ojca Świętego w dniu 18.II dzieci szkolne wzięły udział w żałobnym nabożeństwie.

Dnia 21.II Spółdzielnia z P.C.K. urządziła zabawę ze wspólną kolacją.

Dnia 3.V szkoła wzięła udział w nabożeństwie a dzieci starszych klas śpiewały na chórze w Kościele.

Dnia 12.V w rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego rano dzieci szkolne wzięły udział w nabożeństwie żałobnym, wieczorem zaś zorganizowano ognisko, przy którym uczczono pamięć chwilą ciszy, a następnie zostały odczytane wyjątki z pism Marszałka i dzieci VI kl. opowiedziały ważniejsze wydarzenia z życia i działalności Marszałka Piłsudskiego.

Dnia 13.V składał egzamin praktyczny poraz drugi p. Kamiński Józef. Wynik egzaminu pomyślny.

Dzieci szkolne złożyły na ścigacz "Gazetka Płomyczek" 1,32 zł.

W związku z rozpisaniem P.O.P.(wyraz nieczytelny Obrony Przeciwlotniczej) szkoła nabyła 1 bon za 20 zł. oraz przekazała na F.O.N. 3,08 zł. Drugi bon również na sumę 20 zł. nabyła Spółdzielnia z P.C.K., który to bon przekazano na F.O.N.

Starsze społeczeństwo subskrybowało pożyczkę na sumę 1120 zł.

Frekwencja w szkole w ciągu roku przeciętnie wyniosła 89%. W wyniku klasyfikacji 23% dzieci pozostało w tej samej klasie na drugi rok. Ukończyło szkołę 6 dzieci z tego dwoje szkołę III st. w Woli Sernickiej: Monika Wróbel i Polak Stanisław. 7 dzieci wzięło udział w wycieczce do Zamościa i Lublina organizowanej przez szkołę w Woli Sernickiej.

 

FOTOGRAFIA

 

Isia i brat Wiśniewscy z Afryki płd. zachod., z którymi dzieci tut. szkoły nawiązały kontakt. Wybuch wojny przeszkodził w prowadzeniu dalszej korespondencji.

 

ROK  SZKOLNY 1939/40

Dnia 1.IX.39 rozpoczęły się działania wojenne między Polską a Niemcami  z tego powodu nie można było rozpocząć pracy w szkole.

Dnia 2.X 1939 wkroczyli Niemcy na nasz teren, przez wieś przeszły 3 samochody pancerne.

Pracę w szkole rozpoczęto w dniu 30.XI 1939. P. Kamiński do pracy się nie zgłosił więc pracowały dwie siły naucz. aż do 10.I.40r. Po świętach B.N. na miejsce p. Kamińskiego został zamianowany p. Józef Mazur kier. szkoły z Inowrocławia. P. Mazur jako wysiedlony przez władze niemieckie został przydzielony wraz ze swoja rodziną do tut. gromady.

Do szkoły zgłosiło się 112 dzieci na ogólną liczbę obow. 184. Zima w 1939/40 rok była bardzo mroźna - mróz dochodził do 32 stopni  z tego też powodu i frekwencja w szkole w miesiącach zimowych była bardzo słaba.

Na podstawie zarządzenia władz niemieckich nie wykładano w szkole historii i geografii. Rok szkolny zakończono 28 czerwca 1940r.

Wyniki klasyfikacji:

obowiązanych      186

uczęszczających    113

klasyfikowano z wynikiem conajm. dst. 82

Nieklas. i wynik ndst. otrzym. 104

Wynikiem tak znacznego % niekl. i z wynikiem niedostatecznym było nieregularne uczęszczanie do szkoły. Również liczba nie zgłoszonych dzieci do szkoły świadczy o wyrobieniu społecznym tut. ludności.

 

ROK SZKOLNY 1940/41

Pracę w szkole rozpoczęto 1.IX 1940r. wkraczając w okres drugiego roku wojny. P. Mazur został przeniesiony  do Czemiernik a na jego miejsce została zamianowana p. Korneluk Anna z Woli Sernickiej. W bieżącym roku pracę prowadzono tylko w dwu salach szkolnych. Jak w roku ub. znaczna liczba dzieci nie zgłosiła się do szkoły. Warunki pracy w szkole były bardzo uciążliwe z powodu braku podręczników. Wydział Oświaty Ludowej wydał gazetkę szkolna "Ster" który ma zastąpić podręczniki. Cena 25 gr. miesięcznie. Szkoła prenumerowała 72 egz. tej gazetki. W końcu roku wyszedł z druku nowy egzemplarz napisany przez E Chodaka, a następnie '20 bajek' nap. przez Nowakównę. Szkoła nabyła po kilkanaście egz. tych podręczników. W okresie wiosennym frekwencja w szkole bardzo słaba. Klasyfikowano tylko 60% dzieci uczęszczających do szkoły. Na skutek zarządzania p. Radcy Szkolnego zebrano i wysłano podręcz. do religii i pisania. Rok szkolny zakończono 30.VI 1941r. Na podstawie zarządzenia p. Radcy Szkolnego nauczycielstwo z dziećmi w czasie wakacji winni zbierać zioła lekarskie i suszyć je. Bez specjalnego urlopu nie wolno nauczyc. opuszczać stałego miejsca zamieszkania.

 

ROK SZKOLNY 1941/42

Rok rozpoczęto 1.IX 1941r. Skład grona jak w roku ubiegłym. Warunki pracy również te same - nauka odbywa się w 2 salach. Zarząd gminy szkołe traktuje jako coś co tylko z przyzwyczajenia tolerować należy. Nauka odbywa się tylko przy pomocy "Sternu", jako jedynego dozwolonego podręcznika. Praca w tych warunkach jest bardzo trudna. Miesiące jesienne szkoła świeci pustkami - mimo, że była przerwa w nauce dla dzieci starszych klas na okres kopania kartofli. Na zimę szkoła nie otrzymała zupełnie opału. Dzieci przynosiły z sobą codziennie drzewo i w ten sposób opalano szkołę ( jedną salę, w której odbywały się wszystkie lekcje) do 11.XII 1941r.

Ponieważ we wsi wybuchła epidemia tyfusu, na skutek zarządzenia władz sanitarnych zawieszono zajęcia w szkole do 5.I.42r. Ze względu jednak rozszerzania się epidemii na cały powiat zarządzono zawieszenie zajęć w szkole aż do odwołania. W tut. wsi epidemia jednak nie była zbyt groźna poza kilkoma wypadkami śmierci szczególnie w wieku starszym wszyscy inni wychodzili z choroby zwycięsko. Lekcje wznowiono w dniu 20.IV 1942r. Frekwencja w szkole obecnie bardzo słaba szczególnie w klasach starszych np. w kl. V na 24 zapisanych uczęszczało do końca roku dwóch chłopców. Świadczy to dobitnie o poziomie umysłowym tut. rodziców. Na skutek zarządzenia władz szkolnych rok szkolny przedłużono do dnia 25 lipca, początek nowego roku wyznaczono na 1 września 1942r.

 

ROK SZKOLNY 1942/43

Pracę w szkole rozpoczęto 1.9.1942r. Z grona ubyła p. Korneluk - Kamińska. Pozostała p. Kamińska i p.Zych. Wynajęto tylko jedną salę szkolną o powierzchni 24m2. Do istniejących już trudności przyszły nowe. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Dzieci zgłosiło się do szkoły 60%, a te chodzą bardzo nieregularnie. Na usprawiedliwienie można napisać to, że brak jest ubrania i butów. Zamożniejsi rodzice jakoś sobie radzą.

W miesiącach zimowych lekcje się nie odbywały na skutek zarządzenia władz szkolnych. Po przerwie zimowej zajęcia w szkole rozpoczęto 1.3.43r. Warunki pracy bardzo trudne. W dalszym ciągu "Ster" jedyną pomocą naukową ale i ta pomoc przychodzi z dwu miesięcznym opóźnieniem. Dzieci zbierają całą wiosna zioła lecznicze.

Rok szkolny zakończono 30.7.43r. Tu chciałem nadmienić o wypadku, który zaistniał na terenie tut. wsi. W dniu 10 września 1942 r. raniusieńko przyjechał do wsi oddział Niemców z przedstawicielami urzędu pracy z Lubartowa. Otoczyli wieś i zabrali wszystkich spotkanych ( bądź w drodze bądź tez w domu) mężczyzn i spędzili na "wygon". Następnie wszystkich właścicieli gospodarstw zwolnili , wszystkich zaś młodych w liczbie czterdziestu kilku zabrali do Lubartowa a z Lubartowa załadowali wszystkich do pociągu i wywieźli do obozu do Dębicy. W drodze znaczna część zdołała ubiec i wrócili do domu. Nie wróciło 10 chłopców a mianowicie:1. Kosik Bronisław, 2. Drozd Stanisław, 3. Strachowski Andrzej, 4. Włosek Stefan, 5. Kosik Stefan, 6. Włoch Józef, 7. Bartkowicz Bronisław, 8. Puchacz Antoni, 9. Wróbel Stanisław, 10. Puchacz Bronisław. Dwaj ostatni po kilku miesiącach okropnie wyczerpani wrócili o pozostałych zaś Komenda obozu doniosła, że umarli naturalną śmiercią na skutek zakaźnej choroby. Ci którzy wrócili opowiadali o strasznych okrucieństwach uprawianych przez Niemców na polakach w obozie. Poza wymienionymi zostali wywiezieni na roboty do niemiec Woźniak St. Lipski Wincenty i Stanisław i dobrowolnie wyjechali Fajgiel Jan i Wójcik Wincenty.z

 

ROK  SZKOLNY  1943/44

W  bieżącym roku pracuje nas tylko dwoje i w jednej sali. Warunki pracy jak w roku zeszłym. Władze niemieckie wydały nowe programy szkolne. Oczywiście nie staraliśmy się wprowadzać do szkoły. Dzieci  zgłosiło się do szkoły jeszcze mniej niż w roku zeszłym. Frekwencja bardzo słaba zgłoszonych 40% obowiązanych 22%. Poza tym w ciągu roku nie zaszło nic godnego uwagi.

Rok szkolny zakończono 30.6.44r.

 

ROK SZKOLNY 1944/45

Przeszły wakacje a ileż przyniosły zmian. Rozpoczynamy nowy rok szkolny w zupełnie zmienionych warunkach. Niemcy wypędzeni od nas aż do Wisły. Na Wiśle jako ostatni postój naszego wroga trwa kilka miesięcy. Na terenach wolnych od Niemców organizuje się szkolnictwo w zmienionych warunkach. Jesteśmy niby wolni. P. Kamińska do pracy się nie zgłosiła. Zacząłem więc pracę sam.

Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szk. odprawione zostało w dniu 1.9.44r. Po nabożeństwie dziatwa szkolna całej parafii zebrała się na dziedzińcu we dworze w Sernikach. Tu orkiestra wojskowa odegrała kilka utworów a następnie rozbawione dzieci zaczęły tańczyć. W takim więc nastroju rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Od 1.10.44r.został zamianowany do tut. szkoły p. Wójtowicz. Zaś od 6 października ja uzyskałem miesięczny urlop. W szkole został więc tylko jeden nauczyciel. Niewszystkie dzieci zgłosiły się do szkoły. Po miesięcznym urlopie wróciłem na swoje stanowisko. Jedna sala szkolna o pow. 20m2. Nauka na dwie zmiany - praca ciężka. Zupełny brak podręczników. Warunki materialne nauczyciela bardzo ciężkie. Od 1.1.45r. p. Wójtowicz rezygnuje z posady. Pozostaję do końca roku sam. Do szkoły uczęszcza 80 dzieci. Obowiązanych do uczęszczania 168 dzieci. W mscach wiosennych frekwencja słaba. Tak radośnie rozpoczęty rok szkolny nie dał tego co sobie zamierzono. Przeprowadzono pewne zmiany programowe ale i to nie wpłynęło na polepszenie stanu szkoły. Naukę w szkole w b.r. zakończono 28.6.45r.

 

Nie ma roku szkolnego 1945/46

 

ROK SZKOLNY 1946/47

Rok szkolny rozpoczęła p. Wójtowicz Irena. 15 września przybył drugi naucz. Lato Stanisław, lecz już w październiku p. Wójtowicz wyjechała. Dalsza praca , przy jednym nauczycielu, została zorganizowana na trzy zmiany przy 7 godz. lekc. nauczyciela. Nie wszystkie dzieci zgłosiły się do szkoły, a w miesiącach jesiennych frekwencja bardzo słaba: 50% zgłoszonych, 40% obowiązanych. W tym czasie zaczęto poruszać sprawę budowy szkoły, za materiał do budowy postanowiono wykorzystać cegłę z obory pofolwarcznej z Woli Sernickiej. Zostało więc zwołane walne zebranie mieszkańców gromady, na którym wybrano Komitet Budowy Szkoły, którego pierwszym zadaniem miało być wystaranie się u odnośnych władz o przyznanie ( wyraz nieczytelny) wym. budynku po możliwie przystępnej cenie. ponieważ jednak w międzyczasie budynek ten został powierzony do rozbiórki komu innemu, plan ten spełzł na niczym. Od budowy szkoły jednak nie odstąpiono, lecz na następnym zebraniu postanowiono opodatkować się na razie po 500 zł. z hektara, celem rozpoczęcia prac, czyli zakupienia cegły i wapna pod przyszłą budowę. Lecz i ten plan narazie pozostał w zawieszeniu, gdyż jak twierdzą gospodarze pogorszyły się ich warunki materialne na co wielki wpływ miał spadek cen cebuli z której miejscowa ludność czerpała najwięcej dochodów. Lecz ta popularność szkoły miała chociaż ten wpływ że frekwencja w szkole podniosła się na powyżej 1005 stanu poprzedniego tak już utrzymała się do końca roku szkolnego. W dniu 29/XI.46 szkoła była wizytowana przez Pana Podinspektora Szkolnego p. Lewandowskiego. W grudniu na terenie szkoły zostało zorganizowane Szkolne Koło Mł. P.( Skrót nieczytelny)  które już w styczniu rozpoczęło przygotowania do choinki szkolnej, która została urządzona 26 stycznia. Uroczystość ta składała się z trzech części: 1) artystycznej na która złożyły się : śpiewy, deklamacje oraz krótki obrazek przy choince, 2) opłatek i 3) zabawa taneczna dla dzieci. W uroczystości wzięły udział wszystkie dzieci szkolne, gdyż najbiedniejsze które nie mogły opłacić składek zostały zaproszone bezpłatnie, oraz z kompletnego braku miejsca tylko przedstawiciele rodzicielstwa, oraz miejscowy Proboszcz. Choć skromnie lecz estetycznie obmyślona cała uroczystość podobała się wszystkim a najbardziej chyba dzieciom, które pomimo tego ze 2 pierwsze części spędziły stojąc, z braku miejsc, na jednej nodze, to jednak długo później opowiadały sobie na temat przeżytych wspólnie wrażeń.

Zima mroźna i bardzo śnieżna w tym roku, kilkakrotnie przerwała normalny bieg lekcji, co utrudniało jeszcze pracę, która i tak była dość trudna z powodu braku podręczników, dużej liczby uczniów a małej izby lekcyjnej, oraz wielkiej różnicy wieku uczniów jak naprzykład w kl. II byli uczniowie z r. 1933 i 1939. 18/IV dzieci poddane były przeglądowi higieniczno-lekarskiemu który wypadł dodatnio. W uroczystościach majowych brały udział wszystkie dzieci oraz starsi mieszkańcy. Rok szk. zakończono 28 czerwca nabożeństwem, uroczysta akademią, oraz zabawa taneczną. Wyniki klasyfikacji z końcem roku szkolnego przedstawiały się następująco: uczęszczających 126 dzieci z tego: promowanych 103, pozost. w tej samej klasie 23, 10 nie klasyfikowano z powodu nieregularnego uczęszczania do szkoły.

Podpis: St.Lato

Przeglądałem, dn. 18.9.47r Podpis nieczytelny

 

ROK SZKOLNY 1947/48

Rok szkolny rozpoczęto 3 września. Warunki pracy jak w roku ubiegłym, a mianowicie: szkoła o jednym nauczycielu realizująca 4 klasy programowe, mieszcząca się e jednej małej (20m2) izdebce. Z początkiem roku miał być mianowany drugi nauczyciel, lecz z braku etatów sprawa ta odwlokła się jeszcze. z początkiem roku dzieci zapisanych było 121 lecz frekwencja w szkole w miesiącach jesiennych bardzo słaba, w zimie lepsza, na co w znacznej mierze wpłynęła wyjątkowo lekka zima. Frekwencja w okresie zimy z małą obniżką utrzymywała się już do końca roku szkolnego. Przeciętny stan obecności wyniósł 70%, co jest dowodem wyrobienia społecznego tut. obywateli, którzy pomimo tego, że twierdzą, iż szkoła jest koniecznie potrzebna, to jednak dodają, że nauka winna odbywać się tylko w miesiącach zimowych. z końcem roku szkolnego wyniki klasyfikacji przedstawiały się następująco; ogółem uczniów zapisanych 118 z tego promowanych 90 pozostało w tej samej klasie 28 z czego 17 nie klasyfikowano z powodu nie uczęszczania do szkoły. Rok szkolny zakończono 26 czerwca. Po zakończeniu roku szkolnego dnia 27 czerwca dzieci tut. szkoły wzięły udział w Gminnym Zlocie Młodzieży Szkolnej w Woli Sernickiej.

Podpis: St.Lato

 

ROK SZKOLNY 1948/49

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego było nader uroczyste, a brał w nim udział: podinspektor szkolny Ob. Lewandowski Józef, przedstawiciele wojska, samorządu oraz miejscowego społeczeństwa. Na uroczystość złożyły się przemówienia, śpiewy, deklamacje oraz przyrzeczenie dziatwy szkolnej. Organizacja szkoły w bieżącym roku szkolnym uległa zmianie. Do tutejszej szkoły zamianowany został drugi nauczyciel Ob. Górny Mikołaj, który w ubiegłym roku szkolnym pracował w Czerniejowie. Razem z nauczycielem została przydzielona do tut. szkoły szkoła z Czerniejowa, której rejon szkolny został zlikwidowany. Tym samym stopień organizacyjny tut. szkoły podniósł się i w bież. roku szkolnym realizuje się 6 klas programowych przy dwóch nauczycielach. Do klasy siódmej tut. szkoła odsyłała do dzieci do szkoły zbiorczej w Woli Sernickiej. Warunki pracy są jednak ciężkie. Obciążenie dziećmi na jednego nauczyciela przekracza 80. prowadzi to do tego, że w klasach, po połączeniu uczy się do 80 dzieci w jednym komplecie.  Szkoła mieści się w dwu salach,  z których jedno o powierzchni 20m2. Stosunek społeczeństwa do szkoły obojętny. frekwencja w mies. jesiennych bardzo słaba 40-50%, w zimowych dobra, na co w znacznym stopniu wpłynęła wyjątkowo łagodna zima. Frekwencja wiosną 60-70%. w ciągu roku szkolnego szkoła była wizytowana przez Ob. Lewandowskiego Józefa podin. szkolnego w Lubartowie. w okresie wiosennym dzieci brały udział w akcji zadrzewiania kraju, obsadzając drzewkami drogi we wsi. Rok szkolny zakończono 28 czerwca 1949r. Należy dodać, że w bieżącym roku szkolnym odbywały się w szkołach, pierwszy raz, egzaminy orientacyjne pod koniec roku szkolnego. Egzaminy te były w klasach V i VII. Ponieważ w tut. szkole nie było klasy siódmej, dlatego egzaminy odbyły się tylko w klasie piątej. Wynik egzaminu był na ogół pozytywny. Jeden uczeń otrzymał oceny niedostateczne.

Podpis: St.Lato

p.o. kier.szkoły

 

ROK SZKOLNY 1949/50

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego było nader uroczyste, do czego w znacznym stopniu przyczyniło się podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły. Pierwszy raz jak tutejsza szkoła istnieje t.zn. od 1917 roku została zorganizowana klasa siódma. Stało się to możliwe na skutek przydzielenia tut. szkole dwu sił nauczycielskich, a mianowicie: ob. Krasnodębskiej Henryki absolwentki Liceum Pedagogicznego w Lublinie i ob. Lato Jana naucz. kontraktowego po małej maturze. przystąpiono z zapałem, lecz już na początku roku szkolnego natknięto się na bardzo poważna trudność, a mianowicie na bardzo słabą frekwencję uczniów, która poprawiła się dopiero w połowie października. Wpłynęło to ujemnie na poziom naukowy uczniów, który jednak pod koniec roku był na ogół zadawalający, o czym świadczy choćby taki fakt, że dwóch najsłabszych uczniów klasy siódmej zdało jednak wstępny egzamin do szkoły średniej. Obciążenie nauczyciela uczniami było normalne a mianowicie: na czterech nauczycieli przypadało 154 dzieci z czego 6 nie uczęszczało wcale do szkoły. w ciągu roku szkolnego dzieci brały czynny udział w obchodach uroczystości szkolnych i państwowych, miedzy innymi w pochodzie w Lubartowie w, Dniu Święta Ludowego. Z organizacji uczniowskich istniało "Harcerstwo". P.C.K. "Koło Odbudowy Warszawy" i T.P.P.R., które jednak w tym roku nie przejawiało większej działalności. Pierwszy raz w bieżącym roku szkolnym zostało też zorganizowane dożywianie dzieci, które w szczególności u dzieci młodszych cieszyło się wielką popularnością. Dożywianiem objęte były wszystkie dzieci młodsze i nieliczni uczniowie klas starszych. Należy jeszcze nadmienić o wizytacjach szkoły a mianowicie: we wrześniu 1949 roku szkoła była wizytowana przez podinspektora szkolnego ob. Józefa Lewandowskiego, która dla szkoły wypadła na ogół dodatnio, w dniu 3 maja50r. odwiedził tut. szkołę inspektor szkolny ob. Wilk Kazimierz wraz ze swoim zastępcą Ob. Kowalskim. Wizyta związana była z projektowaną budową szkoły w tut. gromadzie. Wyniki klasyfikacji uczniów z końcem roku szkolnego przedstawiały się następująco: Uczniów zapisanych 154 z tego ukończyło szkołę 11 przeszło do wyższej klasy 127 pozostało w tej samej klasie 16 w czym nieklasyfikowanych z powodu nieuczęszczania 6. Rok szkolny zakończono uroczyście dnia 23 czerwca 1950r.

Podpis: St.Lato

p.o. kier.szkoły

 

ROK SZKOLNY 1950/51

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września 1050r. Skład grona taki sam jak w roku ubiegłym, uczniów 146. Warunki pracy ciężkie, a to z powodu złych lokali, które zupełnie nie odpowiadają swojemu przeznaczeniu. Wyniki pracy były jednak pomyślne, a to dzięki pozytywnej postawie uczniów, szkolnej pracy grona nauczycielskiego i czynnej współpracy Komitetu Rodzicielskiego. Bolączką tutejszej szkoły była zawsze frekwencja. Jednym ze środków służących do podniesienia frekwencji był zastosowany w tym roku szkolnym podział uczniów na trójki, które współzawodniczyły ze sobą o utrzymanie najlepszej frekwencji. Utworzono tez współzawodnictwo międzyklasowe, które dało bardzo dobre wyniki. Trójki miały jeszcze drugie zadanie, a mianowicie: walkę o jak najlepsze wyniki nauczania. Do tego celu dążyły one przez pomoc koleżeńską w ramach trójek, które składały się z najzdolniejszych, a zarazem i najsłabszych uczniów i przez współzawodnictwo międzytrójkowe. Wyniki tej pracy były bardzo dobre, o czym świadczy choćby taki fakt, że za wyjątkiem trzech uczniów nieuczęszczających, wszyscy pozostali otrzymali promocję do następnej klasy. Wyniki frekwencji oraz stopień wyników nauczania codziennie umieszczano na wykresach klasowych. Trójki, które zdobyły pierwszeństwo, otrzymały nagrody. W ciągu roku szkolnego szkoła zorganizowała samodzielnie, lub brała udział we wszystkich uroczystościach narodowych i państwowych, oraz akcjach organizowanych przez Państwo.

Z organizacji uczniowskich istniały: Z.H.P., P.C.K. i S.K.O.W., z których Z.H.P. wykazywała najbardziej ożywioną działalność. W bieżącym roku szkolnym przystąpiono też do zagospodarowania i zabezpieczenia ogródka szkolnego, z czego wykonano następujące prace: obsadzono żywopłotem, ogrodzono dość trwałym chociaż nieszczelnym płotem, wyrównano plac i wyznaczono alejki i klomby oraz wykonano dwie ławki. Przed końcem roku szkolnego zorganizowano wycieczkę do Lublina, gdzie zwiedzano Majdanek, fabrykę maszyn i urządzeń rolniczych i szereg innych obiektów. Rok szkolny uroczyście zakończono dnia 23 czerwca 1051 r. Należy dodać, że pierwszy raz w tym roku 64% absolwentów tut. szkoły odchodzi na dalszą naukę.

Podpis: St.Lato

p.o.kier.szkoły

 

ROK SZKOLNY 1951/52

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września 51r. Skład grona jak w roku ubiegłym, z tym że dwa miesiące na początku roku pracowało tylko trzech nauczycieli, gdyż kol. Lato Henryka korzystała z urlopu macierzyńskiego. Wielkie trudności napotkano w wyszukiwaniu lokali szkolnych, które ostatecznie wynajęto zupełnie nie nadające się na izby lekcyjne. Dania 15 października dzieci tut. szkoły odbyły wycieczkę do spółdzielni produkcyjnej w Woli Sernickiej celem zapoznania się z urządzeniami tejże spółdzielni, jej organizacją oraz wzięcia udziału w kampanii kartoflanej. w okresie zimowym w dniu 1 stycznia zorganizowano zabawę noworoczną, w której wzięły udział prawie wszystkie dzieci. Komitet rodzicielski w tymże czasie przystąpił do poprawienia warunków lokalowych szkoły. Powiększono jedną salę lekcyjną przez przesunięcie ściany, przestawiono piece w dwu salach i w jednej założono dodatkowe okno. W ten sposób warunki nauczania poprawiły się. W podniesieniu wyników nauczania napotkano jednak na nowe trudności: Zachorował kol. Górny naucz. tut. szkoły, zaczęły tez masowo chorować dzieci szkolne i to tak, że frekwencja w niektórych klasach spadła poniżej 50%. W kwietniu kol. Górny i ja korzystaliśmy z dwutygodniowego urlopu, celem przygotowania się do matury. Pomimo tych wszystkich przeszkód praca w szkole szła prawie normalnym trybem. Szkoła brała czynny udział we wszystkich akcjach społecznych. Dwa razy występowała w pochodzie w Lubartowie, a mianowicie: w dniu Święta Pracy i Święta Ludowego. Raz w akademii gminnej w woli Sernickiej. Czynne też były organizacje szkolne jak: Harcerstwo, P.C.K., S.K.O.W., S.K.P.- Z.S.R.R.. Przeorganizowano też bibliotekę szkolną, co w znacznym stopniu usprawniło pracę. W ciągu roku szkolnego zaszedł wypadek, który wykazał jak słabo tut. społeczność interesuje się sprawami szkolnymi, a mianowicie: Komitet Rodzicielski widząc szereg potrzeb materialnych piętrzących się przez szkołą postanowił zorganizować drugą w tym roku zabawę dochodową w remizie strażackiej. Spotkał się jednak z kategorycznym sprzeciwem zarządu straży. Zamiaru Komitetu nie poparło też całe społeczeństwo, na skutek czego zabawa nie udała się. Mało tego, znaleźli się ludzie, którzy starali się oczernić Komitet próbując podać do prasy wyssane z palca kłamstwa, które podczas przeprowadzonego dochodzenia zostały jednak całkowicie zdemaskowane. Pod koniec roku okazało się jednak, że wyniki pracy są pomyślne. Egzaminy końcowe w klasie siódmej ( pierwszy raz w tym roku wprowadzone) wypadły dobrze, z matematyki nawet bardzo dobrze. Z najważniejszych niedociągnięć dydaktycznych były zaległości w materiale programowym niektórych klas, spowodowane do pewnego stopnia, wymienionymi wyżej trudnościami. Rok szkolny zakończono uroczyście w dniu 25 czerwca 1952 r. Wyniki klasyfikacji końcowej przedstawiały się następująco: Uczniów zapisanych z końcem roku 152, uczniów ukończyło szkołę 16, promowanych do wyższej klasy 119, pozostało w tej samej klasie 17, z czego 14 zakwalifikowano do egzaminów poprawkowych, a dwoje było nieklasyfikowanych.

Podpis: St.Lato

kier. szkoły

 

ROK SZKOLNY 1952/53

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września skład grona został zmieniony z roku ubiegłego. Stanowisko kierownicze objął Ob. Krzemiński Marian nauczyciel kwalifikowany po rocznej pracy w zawodzie nauczycielskim. w skład grona weszli; Ob. Górny Mikołaj pozostający z roku ubiegłego, Ob. Wodzińska Stefania niekwalifikowana siła po dziesiątej klasie Gimn. Ogólnokształcącego oraz Ob. Bartosiewicz Jan również siła niekwalifikowana po 10 miesięcznym kursie pedagogicznym. W dniu 3 września urządzono egzamin poprawkowy z czego 1 osoba przeszła inne pozostały. Do pracy w nowym roku szkolnym 1952/53 z wielkim zapałem zabrało się grono nauczycielskie oraz wielkie zainteresowanie pracą szkolną wykazał w początkowej fazie Komitet Rodzicielki. (Tu zaczyna się inny charakter pisma - Kronikę zaczyna pisać inna osoba) Po upływie dziesięciu dni od chwili rozpoczęcia roku szkolnego kier. szkoły Ob. Krzemińskim Marian otrzymał zawiadomienie z Warszawy o przyjęciu na wyższe studia pedagogiczne o czym następnie zawiadomił wydział Oświaty w Lubartowie i zaczął przygotowywać się do odjazdu. W dniu 11.IX.1952 r. w obecności człon. Komitetu rodzicielskiego Ob. Strachowskiego Ignacego oraz nauczycieli tejże szkoły Ob. Bartosiewicza Jana Ob. Krzemiński Marian przekazał szkołę protokolarnie Ob. Górnemu Mikołajowi, który od tego czasu objął stanowisko kierownika szkoły. Odjazd Ob. Krzemińskiego Mariana spowodował znaczne pogorszenie warunków pracy, gdyż w miejscu brakującej siły nauczycielskiej uzyskanie następcy na razie okazało się beznadziejne. Warunki pracy jeszcze bardziej się pogorszyły z powodu choroby Ob. Górnego Mikołaja trwającej przeszło dwa tygodnie. W tym czasie pracowało tylko dwie siły nauczycielskie. Dzieci uczęszczały co drugi dzień do szkoły co przyczyniło się do obniżenia wyników nauczania. 1 listopada została przydzielona do naszej szkoły Ob. Żurek Krystyna jako nowa siła niekwalifikowana. Od tego czasu warunki pracy znacznie się poprawiły. Praca w szkole poszła normalnym trybem. Szkoła brała udział we wszelkich akcjach społecznych. Jeden raz występowała w pochodzie t.j. w dniu Święta Pracy. Czynne też były organizacje szkolne jak np. Harcerstwo, PCK, SKOW, SKP-ZSRR. Dnia 5 marca 1953 r. zmarł Wielki Stalin chorąży pokoju. Wypadek ten odbił się głębokim echem w naszej szkole jako też i w całym społeczeństwie polskim. W miesiącu kwietniu tegoż roku szkoła brała czynny udział w sadzeniu lasu. W ostatnim okresie roku szkolnego okazało się, że wyniki pracy są na ogół zadawalające. Egzaminy końcowe w klasie siódmej i egzaminy promocyjne w klasie szóstej wypadły dobrze z małymi niedociągnięciami z niektórych przedmiotów. Rok Szkolny zakończono dnia 25 czerwca. Wyniki klasyfikacji końcowej przedstawiają się następująco; Uczniów zapisanych w końcu roku 153 Ukończyło szkołę w tym roku 24 Promowanych do wyższej klasy 108 pozostało w tej samej klasie 21, z czego 7 zakwalifikowano do egzaminów poprawkowych a 4 nieklasyfikowanych.

Podpis: nieczytelny

kier. szkoły

 

Na roku szkolnym 1952/53 kończy się zeszyt pierwszy KRONIKI SZKOŁY.

Zeszyt drugi KRONIKI SZKOŁY zaczyna się od roku szkolnego 1953/54.

 

ROK SZKOLNY 1953/54

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście dnia 1 września 1953 roku. Skład grona nauczycielskiego jak w roku ubiegłym. Warunki pracy bardzo ciężkie z powodu nieodpowiednich sal lekcyjnych, jak również z braku niezbędnych pomocy naukowych. Dzięki jednak pozytywnej postawie uczniów, solidnej pracy grona nauczycielskiego oraz współpracy komitetu rodzicielskiego wyniki nauczania i wychowania wypadły na ogół pomyślnie. Bolączką tutejszej szkoły była zawsze frekwencja, szczególnie w okresie jesiennych lub wiosennych prac sezonowych. Ten stan jednak w bieżącym roku szkolnym uległ znacznej poprawie. Spośród organizacji szkolnych istniejących na terenie tut. szkoły ( Z.H.P.. P.C.K.,S.K.O.W. i T.P.P.R.) najbardziej ożywioną działalność wykazały Drużyna Harcerska i P.C.K.

W bieżącym roku szkolnym została zorganizowana Szkoła Podstawowa Dla Pracujących realizująca program nauczania w zakresie V,VI i VII klasy. Organizatorem i kierownikiem tejże szkoły był kierownik tut. szkoły Ob. Górny Mikołaj. Nauczycielami poszczególnych przedmiotów byli: Ob. Górny Mikołaj, Ob. Bartowiewicz Jan, Ob. Wodzińska Stefania i Ob. Żurek Krystyna. Zapisanych uczniów na początku roku było ogółem 53. W klasie V- 13, w klasie VI- 18, w klasie VII- 22. Szkoła dla pracujących została zorganizowana w celu udostepnienia młodzieży pozaszkolnej i dorosłym możliwości ukończenia siódmej klasy. W miesiącu styczniu 1954 roku powyższa szkoła była wizytowana przez władze szkolne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ministerialnym. Jak wykazały wyniki wizytacji, Szkoła Podstawowa Dal Pracujących w Nowowoli była najwyżej zorganizowana i najlepiej prowadzona w powiecie. Za dobrą organizację szkoły kierownik Ob. Górny Mikołaj otrzymał pochwałę oraz nagrodę pieniężną i książkową. w miesiącu marcu b.r. odbyły się egzaminy końcowe, których wyniki były następujące: zapisanych uczniów 53, ukończyło klasę siódmą 14, promowanych do następnych klas 25; pozostało w poprzednich klasach 14; w tym nieklasyfikow. 7. w ciągu roku szkolnego szkoła organizowała samodzielnie lub brała udział we wszystkich uroczystościach państwowych oraz akcjach organizowanych przez władze szkolne i państwowe. W okresie wiosennym uczniowie starszych klas brali udział w letnich igrzyskach sportowych na szczeblu międzyszkolnym i powiatowym. Dzięki solidnej pracy przygotowawczej naucz. wych. fiz. Ob. Bartosiewicza Jana uczniowie uzyskali kilka czołowych miejsc i otrzymali zespołowe i indywidualne nagrody.  dniach roku szkolnego odbyły się egzaminy promocyjne w klasie IV,V, i VI oraz egzaminy końcowe w klasie VII-ej. Wyniki egzaminów wypały na ogół pomyślnie. Drobne tylko niedociągnięcia były spowodowane zaległością w materiale programowym niektórych przedmiotów. Wyniki klasyfikacji przedstawiały się następująco; zapis. w końcu roku szk. 157; ukończyło szkołę 13; promowanych 129; pozost. 15; nieklasyfikowanych 2.

Rok szkolny zakończono uroczyście dnia 25 czerwca 1954 roku.

Podpis: nieczytelny

 

ROK SZKOLNY 1954/55

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście dnia 1 września 1954 r. Skład grona nauczycielskiego jak w roku ubiegłym. Uczniów zapisanych na początku roku 165. Warunki pracy początkowo były znacznie cięższe niż w roku ubiegłym, gdyż napotkano na wielkie trudności związane z wynajęciem sali lekcyjnej. Na posiedzeniu komitetu rodzicielskiego postanowiono wykończyć kosztem funduszu społecznego jedną salę u Ob. Woźniaka Antoniego. W czasie dwumiesięcznego remontowania tejże sali nauka odbywała się w świetlicy strażackiej w warunkach bardzo krytycznych. W przeddzień wprowadzenia szkoły do nowowykończeniowego lokalu właściciel tegoż domu zmarł śmiercią tragiczną. Po wprowadzeniu szkoły do w/wym. lokalu warunki pracy znacznie się poprawiły. W bieżącym roku szkolnym szkoła została zaopatrzona przez Wydział Oświaty w najniezbędniejsze pomoce naukowe. Dzięki wielokrotnej interwencji kierownika szkoły Ob. Górnego Mikołaja szkoła otrzymała również radioodbiornik czterolampowy (bateryjny) marki Pionier z funduszu Gminnej Rady Narodowej w Sernikach. Wykorzystanie nowoprzydzielonych pomocy naukowych i radioodbiornika przyczyniło się niewątpliwie do podniesienia wyników nauczania. W okresie prac sezonowych t.j. w jesieni i na wiosnę frekwencja znacznie zmalała, szczególnie w klasach starszych. Jest to zresztą zjawisko powtarzające się corocznie. Dzięki jednak interwencji kierownika szkoły oraz Gmin. Rady Narod. w Sernikach stan ten uległ znacznej poprawie. w bieżącym roku szkolnym została zorganizowana szkoła dla pracujących w zakresie klasy VI i VII. Zapisało się uczestników 23. Na skutek zbyt późno przeprowadzonej rekrutacji nauka w szkole rozpoczęła się w dniu 3 listopada 1954 r. Organizatorem i kierownikiem szkoły był Ob. Górny Mikołaj. Nauczycielami przedmiotów byli: PB. Górny Mikołaj i Ob. Żurek Krystyna. Z powodu nieodpowiedniej ilości uczniów nauka odbywała się w klasach łączonych. Egzaminy końcowe odbywały się w miesiącu kwietniu 1955 r. Wyniki egzaminów następujące: zapisanych uczniów 23; ukończyło szkołę podstawową 13; promowanych do następnych klas 6; pozostałe w poprz. klasach 4; w tym nieklasyf. 4. W bieżącym roku szkolnym został dokonany na terenie całej Polski nowy podział administracyjny na szczeblu gminnym. W miejsce dawnych Gminnych Rad Narodowych powstały Gromadzkie Rady Narodowe. W związku z powyższym cała gmina Serniki została podzielona na cztery gromady, t.j. grom. Serniki, Brzostówka, Wólka Zabłocka i Nowowola. Nowopowstała Gromadzka Rada Narodowa w Nowowoli obejmowała wsie: Nowowolę wraz z koloniami i Czerniejów. W miesiącu grudniu odbyły się wybory do rad narodowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gromadzkim. Z grona nauczycielskiego zostali wybrani do miejscowej rady gromadz. Ob. Górny Mikołaj i Ob. Bartosiecz Jan. Szkoła czynny udział w czasie trwania akcji wyborczej. W miesiącu październiku została zorganizowana wycieczka szkolna do Lublina. Celem wycieczki było zwiedzenie zamku oraz wystawy krajowej. e wzięli udział: kier. szkoły Ob. Górny Mikołaj, naucz. Ob. Bartosiewicz Jan, Ob. Wodzińska Stefania oraz dzieci klas starszych w liczbie 64. wzorem lat ubiegłych szkoła występowała czynnie we wszystkich uroczystościach narodowych, państwowych oraz wszystkich akcjach społeczno-politycznych organizowanych przez władze państwowe. Organizacje uczniowskie istniejące na terenie szkoły wykazywały w okresie całego roku szkolnego ożywioną działalność.  W bieżącym roku szkolnym, w okresie wiosennym szkoła nasza brała czynny udział w letnich igrzyskach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Dzięki dobrze zorganizowanej pracy w tym kierunku przez naucz. wych. fizycznego Ob. Bartosiewicza Jana uczniowie nasi zostali wyróżnieni. Uzyskali kilka czołowych miejsc i otrzymali nagrody indywidualne i zespołowe. dniach roku szkolnego odbyły się egzaminy promocyjne w kl. V i VI oraz egzaminy ukończenia w kl. VII-ej. Wyniki egzaminów wypadły pomyślnie. Przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się ogólna klasyfikacja uczniów. Wyniki klasyfikacji końcowej były następujące: zapisanych uczniów 165; ukończyło szkołę podstawową 11; promowanych do klasy następnej 131; pozostało w tej samej klasie 20; w tym nieklasyfikowanych 3. Rok szkolny 1954/55 zakończono uroczyście w dniu 25 czerwca 1955 r.

Podpis: nieczytelny

 

ROK SZKOLNY 1955/56

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście w dniu 1 września 1955 roku. Skład grona nauczycielskiego pozostaje bez zmian. Zapisanych uczniów na początku roku 168. Warunki pracy w bieżącym roku szkolnym nadal bardzo ciężkie. Brak odpowiednich izb lekcyjnych a zatem niemożność wykorzystania należycie pomocy naukowych dała się dotkliwie we znaki. Frekwencja w okresie jesiennym szczególnie w klasach starszych znacznie się pogorszyła. Poprawa nastąpiła dopiero w połowie października. Wpłynęło to jednak w pierwszym okresie ujemnie na wyniki nauczania. W okresie jesiennym szkoła nasza brała czynny udział w uroczystym obchodzie 'Miesiąca Odbudowy Stolicy", "Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej". W związku z tym, zorganizowano uroczysta akademię, wykonano kilka gazetek ściennych i odpowiednich haseł.  Oprócz tego zorganizowano wystawę książek autorów radzieckich; następnie przeprowadzono zbiórkę złomu, butelek i makulatury. Dochód z zebranych surowców wtórnych przeznaczono na odbudowę stolicy. W dniu 7 listopada szkoła nasza obchodziła uroczyście 38-rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W bieżącym roku szkolnym została zorganizowana Szkoła Podstawowa dla Pracujących w zakresie klasy VII-ej. Organizatorem i kierownikiem tejże szkoły był Ob. Górny Mikołaj. Nauczycielami przedmiotów byli: kier. szkoły Ob. Górny Mikołaj i naucz. Ob. Bartosiewicz Jan. Oprócz tego został zorganizowany kurs języka rosyjskiego I stopnia prowadzony przez Ob. Bartosiewicza Jana oraz zespół czytelniczy prowadzony przez Ob. Górnego Mikołaja.  Czytelnictwo indywidualne prowadziła Ob. Żurek Krystyna. Oprócz tego zorganizowano kilka kółek przedmiotowych w ramach 4-ch godz. zajęć pozalekcyjnych. W miesiącu kwietniu odbyły się egzaminy końcowe w Szkole dla Pracujących. Wyniki egzaminów następujące; zapisanych 18; ukończyło klasę siódmą 15; pozostało w tej samej klasie 3; w tym nieklasyfikowanych 1. W tym roku szkolnym szkoła obchodziła uroczyście 100-ną rocznice śmierci naszego poety Adama Mickiewicza. W związku z tym zorganizowano wystawę książek z przeważającą liczbą utworów A. Mickiewicza. Została również zorganizowano wieczornica na cześć 100-ej rocznicy zgonu poety. W miesiącu styczniu szkoła obchodziła uroczyste powitanie Nowego Roku pt. 'Choinka noworoczna". W dniu 1 Maja szkoła brała czynny udział w uroczystym obchodzie Święta Pracy w Lubartowie. W okresie wiosennym uczniowie starszych klas pod kierunkiem naucz. wych. fizycz. Ob. Bartosiewicza Jana brali czynny udział w letnich igrzyskach na szczeblu międzyszkolnym i powiatowym. Niektórzy z uczniów za wyróżnienie otrzymali odpowiednie nagrody. Przed zakończeniem roku szkolnego odbyły się państwowe egzaminy ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminów wypadły pomyślnie. W kilka dni później odbyła się końcowa klasyfikacja uczniów. Wyniki klasyfikacji następujące: zapisanych 167; ukończyło szkołę podstawowa 7; promowanych do następnych klas 134; pozostało w tej samej klasie 26; w tym nieklasyfikowanych 3. Rok szkolny zakończono uroczyście w dniu 25 czerwca 1956 r. Po zakończeniu roku szkolnego odbyła się ostatnia konferencja Rady Pedagogicznej w celu podsumowania pracy w bieżącym roku szkolnym oraz ułożenia planu pracy na następny rok szkolny.

Podpis: nieczytelny

 

ROK SZKOLNY 1956/57

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście dnia 3 września 1956 r. Skład grona nauczycielskiego bez żadnych zmian. Zapisanych uczniów na początku roku szkolnego 175. Warunki pracy w szkole nadal są bardzo ciężkie z powodu dusznych i ciasnych izb lekcyjnych. Na wniosek kierownika szkoły Ob. Górnego Mikołaja Komitet Rodzicielski pracował intensywnie w tym kierunku, ażeby koniecznie zmienić dwie najgorsze izby lekcyjne stanowiące własność Ob. Pydyś Anieli. Wszelkie usiłowania w tym kierunku okazały się bezskuteczne.  odbywała się w warunkach bardzo fatalnych. Kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj pragnąc złemu zaradzić organizuje kilkakrotnie zebrania komitetu rodzicielskiego oraz zebrania rodzicielskie, na których domaga się koniecznie budowy szkoły w Nowowoli. Z powyższym wnioskiem występuje również kier. szkoły kilkakrotnie na zebraniach gromadzkich. Nieodłącznym towarzyszem w sprawach budowy szkoły jest miejscowy gospodarz Ob. Kobyłka Jan. Wniosek odnośnie budowy szkoły zostaje poparty przez miejscowe społeczeństwo. W okresie sezonowych prac jesiennych frekwencja znacznie spadła. Uczniowie starszych klas uczęszczali do szkoły nieregularnie, szczególnie uczniowie drugoroczni. W tym roku szkolnym szkoła została źle zaopatrzona w opał to też w okresie  zimowym kilkakrotnie czyniono przerwy w nauce z powodu braku opału. Odnia 1 października do dnia 31 grudnia 1956r. pracowały na terenie szkoły tylko trzy siły nauczycielskie, gdyż Ob. Bartosiewicz Stefania korzystała z urlopu macierzyńskiego. Ten stan rzeczy przyczynił się poważnie do obniżenia wyników nauczania. Dzięki jednak aktywnej postawie grona nauczycielskiego oraz współpracy organizacji uczniowskich wyniki nauczania i wychowania uległy znaczącej zmianie na lepsze. W ciągu roku szkolnego organizowane były na terenie szkoły różne imprezy. Szkoła brała czynny udział we wszystkich uroczystościach narodowych i szkolnych. Organizacje uczniowskie istniejące na terenie szkoły wykazały w ciągu roku ożywioną działalność. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku szkolnym zorganizowano szkołę dla pracujących realizującą program klasy siódmej. Kierownikiem tejże szkoły jest Ob. Górny Mikołaj. Nauczycielami przedmiotów byli: Ob. Górny Mikołaj i Ob. Bartosiewicz Jan. Zapisanych kandydatów na początku roku szkolnego było 14. Nauka rozpoczęła się w dniu 3-go listopada 1956r. Egzaminy końcowe odbyły się w połowie kwietnia 1957 r. przy udziale przedstawiciela Wydziału Oświaty Ob.(nazwisko nieczytelne) Stanisława. Wyniki egzaminu następujące: zapisanych pod koniec roku 10; ukończyło szkołę podstawową 6-ciu; pozostało w klasie poprzedniej 4; w tym 2 nieklasyfikowanych. Oprócz tego został zorganizowany zespół czytelniczy prowadzony przez Ob. Górnego Mikołaja  oraz kurs języka rosyjskiego prowadzony przez Ob. Bartosiewicza Jana. W okresie wiosennym odbyła się wycieczka szkolna do Wólki Rokickiej celem wzięcia udziału w imprezie organizowanej przez zespół artystyczny z Lublina oraz zwiedzania nowowybudowanej szkoły. W wycieczce tej wzięła udział dziatwa szkolna ze wszystkich klas wraz z gronem nauczycielskim. Pod koniec roku szkolnego wyłoniła się konieczność budowy szkoły spowodowana trudnością w wynajmowaniu sal lekcyjnych oraz wysoką odpłatnością rodziców (50zł.) od dziecka rocznie. W związku z powyższym odbyło się posiedzenie Komitetu Rodzicielskiego a następnie ogólne zebranie gromadzkie. Na ogólnym zebraniu gromadzkim przemawiał kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj na temat budowy szkoły podając wniosek by społeczeństwo Nowowoli zamiast stosować corocznie tak wysoką odpłatność od dziecka na wynajęcie lokali przystąpiła do budowy domu zastępczego, który w przyszłości byłby zamieniony na mieszkania dla nauczycieli. Wniosek kierownika szkoły został poparty przez Ob. Kobyłkę Jana i wielu innych. W związku z tym społeczeństwo wsi Nowawola podjęło uchwałę wybudowania domu zastępczego. Uchwała powyższa nie została wprowadzona w czyn, gdyż mieszkańcy Nowowoli byli tego zdania, że wybudowanie tymczasowego domu zastępczego może pokrzyżować budowę właściwego bloku szkolnego. W bieżącym roku szkolnym egzaminy państwowe w szkołach podstawowych zostały zniesione, a pozostały jeszcze w szkołach dla pracujących. Przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się ogólna klasyfikacja uczniów. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: zapisanych uczniów 175; ukończyło szkołę podstawową 12; promowanych do następnych klas 132;  pozostali w tej samej klasie 31; w tym nieklasyfikowanych 9. W dniu 23 czerwca 1957 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po zakończeniu roku szkolnego odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym dokonano podsumowania pracy w bieżącym roku szkolnym oraz ułożono plan pracy na rok następny (1957/58).

Podpis: nieczytelny

 

Rok szkolny 1957/58

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście w dniu pierwszego września 1957 roku. Skład grona nauczycielskiego jak w roku ubiegłym. Zapisanych uczniów na początku roku szkolnego 183. Warunki pracy w bieżącym roku szkolnym są nadal bardzo ciężkie. Dzięki jednak intensywnej pracy grona nauczycielskiego oraz aktywnej postawie organizacji uczniowskich trudności te zostały przezwyciężone. Na początku roku szkolnego, szczególnie podczas wykopków frekwencja w szkole, szczególnie w klasach starszych zmalała. Na specjalna interwencję kierownika szkoły oraz prezydium Gromadzkiej Rady narodowej w Nowowoli stan ten uległ natychmiastowemu polepszeniu. W okresie jesiennym szkoła brała czynny udział w uroczystym obchodzie "Miesiąca Odbudowy Stolicy" oraz " Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej". Zorganizowano w tym czasie dwie uroczyste akademie, wykonano gazetki ścienne i odpowiednie hasła, zorganizowano wystawę książek autorów radzieckich oraz wygłoszono pogadanki we wszystkich klasach na temat przyjaźni polsko-radzieckiej. W dniu 7-go listopada szkoła obchodziła uroczyście 40-tą rocznicę wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. listopadzie zorganizowany został kurs dokształcający w zakresie klasy siódmej, jednak z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników został po niedługim czasie rozwiązany. Zostały również w tymże miesiącu zorganizowane kółka przedmiotowe ( geograficzne, historyczne, polonistyczne, fizyczne i matematyczne), które były prowadzone do końca roku szkolnego. w bieżącym roku szkolnym na plan pierwszy wyłoniła się sprawa bardzo pilna a mianowicie budowa szkoły w Nowowoli. Z inicjatywy kierownika szkoły Ob. Górnego Mikołaja odbyło się kilka posiedzeń komitetu rodzicielskiego, na których toczyła się ożywiona dyskusja na temat budowy szkoły. W tym celu również odbyło się dwie sesje Rady Gromadzkiej w Nowowoli. Na wniosek kierownika szkoły oraz miejscowej rady gromadzkiej w dniu 5 grudnia 1957 r. odbyło się Walne Zebranie Gromadzkie w Nowowoli w celu przyspieszenia prac związanych z budową szkoły. Na zebraniu tym zabrał głos kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj przedstawiając bardzo ciężkie warunki pracy nauczycieli i młodzieży szkolnej, oraz starając się skłonić społeczeństwo w Nowowoli do podjęcia uchwały w sprawie budowy szkoły. Następnie zabrali głos kolejno: przewodniczący Grom. Rady Narod. Ob. Kanadys Jan oraz członek Komitetu Rodzicielskiego Ob. Kobyłka Jan, oznajmiając zebranym na jakich warunkach może wieś Nowowola przystąpić do budowy szkoły i liczyć na pomoc odpowiednich władz szkolnych i państwowych. Po dość ożywionej dyskusji została podjęta uchwała na mocy której mieszkańcy wsi Nowowola zobowiązali się wpłacić na budowę szkoły po 200 zł. z ha oraz zwieźć furmankami zakupiony materiał budowlany. W związku z powyższym wybrano komitet budowy szkoły w następującym składzie: 1) kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj, 2) Ob. Kobyłka Jan, 3) Ob. Budka Jan, 4) Ob. Bartosiewicz Jan, 5) Ob. Lato Józef s. Piotra, 6) Fajgiel Franciszek, 7) Ob. Olejniczek Szczepan, 8) Ob. Kosiorek Wojciech, 9) Ob. Strachowski Ludwik, 10) Ob. Strachowski Ignacy, 11) Ob. Wasil Stefan, 12) Kosik Bronisław s. Franciszka, 13) Ob. Kanadys Jan s. Józefa, 14) Ob. Budzyński Ignacy, 15) Ob. Gryzio Leon, 16) Marzęda Kazim., 17) Ob. Szych Stanisław, 18) Marzęda Bronisław. Wybrano również komisję rewizyjną w następującym składzie; 1) Ob. Lato Józef - przewodniczący, 2) Ob. Kosik Jan s. Tomasza, 3) Ob. Onyszko Jan s. Filipa, 4) Ob. Bodzak Bronisław i 5) Ob. Wójcik Feliks. Następnie dokonano wyboru zarządu Komitetu Budowy szkoły w następującym składzie: 1) kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj, 2) przewodniczący Ob. Kobyłka Jan, 3) sekretarz Ob. Bartosiewicz Jan(nauczyciel), 4) skarbnik Ob. Budka Edward. Nowowybrany komitet Budowy Szkoły zajął się w okresie zimowym zgromadzeniem większej ilości materiału ( cegły, wapna, cementu itp.) by zaraz z początkiem wiosny przystąpić do założenia fundamentów pod budowę szkoły. Materiał budowlany zwożono wówczas furmankami gdyż o innych środkach lokomocji nie było można i marzyć ze względu na zbyt duże wydatki. oprócz tego miejscowi gospodarze mieli wtedy dużo wolnego czasu i zobowiązali się zwieść materiał w czynie społecznym. Miejscowe Kółko Rolnicze było wtedy w zaczątku i nie dysponowało żadną motoryzacją. Dnia 1 kwietnia 1958 roku nastąpiło uroczyste założenie fundamentu pod budowę szkoły w obecności miejscowego grona nauczycielskiego w osobach; kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj, Ob. Bartosiewicz Jan, Ob. Bartosiewicz Stefania i Ob. Polak Krystyna oraz przedstawiciele komitetu rodzicielskiego i komitetu budowy szkoły. Pracę przy budowie fundamentów wykonał zespół murarzy z Lubartowa pod kierownictwem majstra Ob. Jabłońskiego (puste miejsce). Po wyczerpaniu zgromadzonego materiału praca przy budowie szkoły została przerwana, zajęto się natomiast w dalszym ciągu gromadzeniem materiału. Ponieważ w okresie prac sezonowych napotkano na wielkie trudności za zwózką materiału, wyłoniła się potrzeba sprowadzenia pierwszego ciągnika do Kółka Rolniczego. Z inicjatywy Ob. Kobyłki Jana zakupiono ciągnik z dwiema przyczepami marki "Ursus'. Od tego czasu między Kółkiem Rolniczym a Szkołą Podstawową nastąpiła ścisła współpraca. Materiał budowlany zwożono ciągnikiem. W dniu 1 Maja szkoła nasza brała czynny udział w uroczystym pochodzie Święta Pracy. W przeddzień Święta Pracy odbyła się akademia połączona z zabawa szkolną. W okresie wiosennym t.j. w dniach od 3-go do 25-go Maja szkoła nasza obchodziła" Dni Oświaty, Książki i Prasy". W związku z tym zorganizowano następujące imprezy: a) wystawę lektury rolniczej i literatury pięknej, b) pogadanki wygłoszone we wszystkich klasach, c) dwukrotne wzięcie udziału w zasadzaniu lasu, d) uroczysta akademia połączona z zabawa taneczną. W kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się klasyfikacja uczniów. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: zapisanych 177, ukończyło szkołę podstawową 11, promowanych do następnych klas 135, pozostało w tej samej klasie 31, w tym nieklasyfikowanych 8. Rok szkolny 1957/58 zakończono uroczyście dn. 21.VI.1958 r.

Podpis: nieczytelny

 

ROK SZKOLNY 1958/59

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście w dniu 2 września 1958 roku. W roku tym podniesiony został stopień organizacyjny szkoły. w związku z tym został przydzielony do naszej szkoły nauczyciel Ob. Jaksim Bronisław jako 5-ta siła pedagog. Skład grona nauczycielskiego był następujący: kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj, Ob. Bartosiewicz Jana, Ob. Bartosiewicz Stefania, Ob. Jaksim Bronisław i Ob. Polak Krystyna. Ogólna liczba uczniów na początku roku wyniosła 182. Warunki pracy w szkole są nadal bardzo ciężkie z powodu nieodpowiednich izb lekcyjnych. w okresie prac jesiennych frekwencja jak w każdym roku znacznie się pogorszyła szczególnie w klasach starszych. Poprawa frekwencji nastąpiła dopiero w połowie października. W miesiącu październiku został zorganizowany kurs ogólnokształcący w zakresie klasy VII-ej. Praca na kursie trwała od dnia 1.XI.1958r. do dnia 15.IV.1959 r. Organizatorem i kierownikiem kursu był Ob. Górny Mikołaj, nauczycielami przedmiotów byli wszyscy nauczyciele tut. szkoły. W połowie kwietnia 1959 r. odbyły się końcowe egzaminy. Wyniki egzaminów były następujące: zapisanych 14, ukończyło klasę siódmą 8, zdało częściowo z niektórych przedmiotów 4, nie zdało zupełnie 2. W roku tym rozwinął wielką działalność wśród młodzieży szkolnej i pozaszkolnej nowoprzydzielony nauczyciel Ob. Jaksim Bronisław. Dzięki niemu na terenie tut. szkoły były organizowane różne imprezy nie tylko kulturalno-rozrywkowe ale i dochodowe. W miesiącu styczniu zorganizowano choinkę noworoczną, w miesiącu lutym odegrano dwie sztuki teatralne. Praca kuturalno-oświatowa Ob. Jaksima Bronisława była widoczną na każdym kroku. W roku szkolnym 1958/59 sprawa budowy szkoły w Nowowoli staje się nadal istotną i bardzo pilną. W okresie jesiennym i zimowym Komitet Budowy szkoły zajął się zgromadzeniem większej ilości materiału by z początkiem wiosny przystąpić do dalszej pracy budowlanej. W tym czasie następuje dalszy rozwój Kółka Rolniczego w Nowowoli. Sprowadzono następne trzy traktory marki "Zetor" wraz z przyczepami oraz kompletem maszyn rolniczych. Społeczeństwo wsi Nowowola zaczyna się coraz bardziej interesować mechanizacją wsi. Zmechanizowanie miejscowego kółka rolniczego przestaje być postrachem dla wsi pod postacią przyszłej spółdzielni produkcyjnej. Mechanizacja zaczyna być nie tylko pożądaną ale i pożyteczną. Traktory wraz z innymi narzędziami rolniczymi zaczynają odgrywać coraz to większą rolę. Społeczeństwo Nowowoli dzięki inicjatywie Ob. Kobyłki Jana oraz innych aktywistów przystępuje w tym roku do budowy drogi bitej na odcinku Nowowola- Serniki. W miesiącu kwietniu przystąpiono w dalszym ciągu do budowy szkoły. Dokumentacja dotychczasowa okazuje się nieodpowiednia do wymagań tut. wsi. Na wniosek Komitetu Budowy Szkoły, w porozumieniu z władzami szkolnymi następuje zmiana dokumentacji szkoły. Według nowej dokumentacji zostało zastosowane centralne ogrzewanie i kanalizacja. projektowane przedtem mieszkania dla kierownika szkoły i woźnego w budynku szkolnym zostało zamienione na sale lekcyjne a zatem kubatura wewnętrzna została powiększona na korzyść szkoły. Wyłoniła się wówczas potrzeba wybudowania domu oddzielnego, w którym byłyby wydzielone mieszkania dla kierownika szkoły i nauczycieli. W miesiącu czerwcu na skutek wyczerpania funduszów ze zbiórki pieniężnej ( czyn społeczny) praca przy budowie szkoły zostaje czasowo przerwana. Ponieważ miejscowe społeczeństwo wykazało się czynem społecznym w wysokości 30% kosztorysu budowy, dalsze prace budowlane przejmuje w swoje ręce Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Lubartowie. Na kierownika budowy szkoły zostaje wyznaczony Ob. Poznański Tadeusz. W tym to czasie zostaje założony fundament pod budowę domu dla nauczycieli. Praca przy budowie szkoły trwa nadal. W bieżącym roku szkolnym organizowane były na terenie szkoły różne imprezy. Szkoła brała czynny udział we wszystkich uroczystościach narodowych i państwowych. Obchodzono uroczyście "Dzień lasu". Szkoła brała czynny udział w sadzeniu drzew leśnych. Obchodzono również uroczyście "Dni Oświaty, Książki i Prasy". W kilka dni przed zakończeniem roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej odbyła się klasyfikacja uczniów wg następujących danych: zapis.182, ukończ. szk. podst. 13, promow. 157, niepromow. 23, w tym nieklasyfik. 7. Rok szkolny zakończono uroczyście w dniu 23 czerwca 1959roku.

 

ROK  SZKOLNY  1959/60

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście dnia 1 września 1959 r. Stan grona nauczycielskiego jak w roku ubiegłym. Zapisanych uczniów na początku roku 185. Warunki pracy w dalszym ciągu bardzo ciężkie. Frekwencja na początku roku jak w latach ubiegłych. 7 i 8 października szkoła nasza wizytowana była przez podinspektora szkolnego Ob. Dereckiego Ignacego i zastępcę inspektora szkolnego Ob. Wawruch Janinę. W okresie wizytowania szkoły pracowało tylko cztery siły naucz. gdyż Ob. Bartosiewicz Stefania korzystała wówczas z urlopu macierzyńskiego. W dniu 15 października b.r. Ob. Jaksim Bronisław zostaje powołany do czynnej służby wojskowej. Pozostaje w szkole tylko trzy siły nauczycielskie. Po upływie dwóch tygodni czasu t.j. od dnia 1 listopada została przydzielona do naszej szkoły w charakterze nauczycielki niekwalifikowanej Ob. Kardas Maria- Teresa. Stanowi ona siłę zastępczą. W tym to okresie skończył się urlop Ob. Bartosiewicz Stefanii i odtąd praca na terenie szkoły dochodzi do stanu normalnego. Wzorem lat ubiegłych szkoła obchodzi uroczyście "Miesiąc Odbudowy Stolicy", "Miesiąc Przyjaźni Polsko-Radzieckiej", rocznice powstania Wojska Polskiego i rocznicę 'Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej". W okresie zimowym zorganizowano uroczystość choinkową (powitanie Nowego Roku). Uroczystość ta wyjątkowo w tym roku wypadła bardzo dobrze. W bieżącym roku szkolnym praca przy budowie szkoły trwa nadal. Do końca roku 1959 wybudowano blok szkolny oraz blok nauczycielski w stanie surowym. W okresie zimowym przystąpiono do prac wewnętrznych. Z początku wiosny przystąpiono do prac kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. W okresie wiosennym szkoła obchodziła uroczyście "Dzień Święta Pracy" oraz "Dni Oświaty, Książki i Prasy". Dziatwa szkolna brała udział w sadzeniu lasu. W roku szkolnym 1959/60 na wniosek Prez. Pow. Rady Narodowej w Lubartowie została zlikwidowana Gromadz. Rada Narodowa w Nowowoli. Oficjalne rozwiązanie Gromadz. rady Narodowej w Nowowoli nastąpiło w dniu 31 grudnia 1959 roku. Wieś Nowowola została włączona do Gromadz. Rady Narodowej w Sernikach. W dniu 20 czerwca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano klasyfikacji uczniów wg następujących danych: zapisanych 194, ukończyło szkołę podstaw. 19, promowanych 177, pozostało w tej samej klasie 17, w tym nieklasyfikow. 5. Rok szkolny zakończono uroczyście w dniu 23 czerwca 1960 roku.

Podpis: nieczytelny

 

ROK SZKOLNY 1960/61

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście dnia 1 września 1960 r. Stan grona nauczycielskiego uległ częściowej zmianie. Ob. Kardas Maria-Teresa odeszła na inna placówkę (do Szkoły Podstawowej w Dratowie) natomiast do naszej szkoły została przydzielona Ob. Michalak Genowefa absolwentka Liceum Pedagogicznego w Lublinie. Zapisanych uczniów na początku roku 191. Warunki pracy jak w latach ubiegłych. Szkoła mieści się w wynajętych lokalach. Budowa szkoły odbywa się w tempie przyspieszonym i jest bliska nadzieja, że z początkiem nowego roku kalendarzowego 1961-go nowa szkoła zostanie oddana do użytku. Warunki pracy ulegną wówczas natychmiastowej zmianie na lepsze. Frekwencja w stosunku do lat ubiegłych nieco się poprawiła. Na poprawę frekwencji wpłynęła ścisła współpraca rodziców ze szkołą. W związku z mającym się odbyć przekazaniem nowej szkoły Ob. Michalak Genowefa i Ob. Bartosiewicz Stefania poświęciły bardzo wiele czasu w godzinach pozalekcyjnych na przygotowanie części artystycznej przeznaczonej na uroczystości przekazania do użytku nowej szkoły. Prowadzące budowę Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Lubartowie dokonało zmiany na stanowisku kierowniczym budowy szkoły w Nowowoli. Dotychczasowy kierownik budowy Ob. Poznański Tadeusz został przeniesiony na równorzędne stanowisko do Parczewa, a na jego miejsce zostaje przydzielony technik budowlany Ob. Kozak Jan. Nadzór z ramienia Wydziału Architektury Prezyd. Powiat. Rady Narodowej sprawował architekt powiatowy Ob. ( nazwisko nieczytelne) Henryk. Ogólny koszt budowy gmachu szkolnego i domu nauczycielskiego wynosi około 3.100000 zł. W budynku szkolnym przewidziano 5 sal wykładowych, 1 salę przyrodniczą, 1 salę fizyczno-chemiczną, gabinet przyrodniczy, gabinet fizyczno-chemiczny, salę gimnastyczną, świetlicę, kuchnię, bibliotekę, pokój nauczycielski, kancelarię, dwie szatnie, przedsionek, korytarz dolny, korytarz górny, kotłownia i ubikacje. zaopatrzona w centralne ogrzewanie i skanalizowana. W bloku mieszkalnym przewidziano przestronne mieszkania dla 5-ciu rodzin nauczycielskich. Na ten nowy budynek, na lepsze warunki pracy czekała już dawno szkoła, t.zn. nauczyciele, uczniowie, rodzice. W szkole, w roku szkolnym 1960/61, w okresie przekazania nowej szkoły do użytku pracowali niżej wymienieni nauczyciele: kierownik szkoły Górny Mikołaj, Bartosiewicz Jan, Bartosiewicz Stefania, Michalak Genowefa i Polak Krystyna. Zajmowali oni mieszkania wynajęte, ciasne, utrudniające pracę zawodową. mieszkanie miał kierownik szkoły, gdyż w pokoju i w kuchni o ogólnej powierzchni 18 metrów kwadratowych mieściła się od wielu lat jego czteroosobowa rodzina. Mieszkanie kierownika było jednocześnie i kancelarią szkolną, gdyż szkoła osobnej kancelarii nie miała.

Uroczystość przekazania szkoły Władzom Szkolnym i miejscowemu społeczeństwu odbyła się w dniu 15 stycznia 1961 roku. W dniu 16 stycznia 1961 roku lekcje zaczęły się już w nowych salach, a uczniowie przyszli do szkoły z pantoflami ( ze względu na parkiety).

W dniu 11 kwietnia 1958 roku został wmurowany akt erekcyjny przy położeniu pierwszych cegieł fundamentów. W dwa lata po rozpoczęciu robót społeczeństwo Nowowoli gościło przedstawicieli Władz i Partii w osobach: ( tu jest wolne miejsce i nie zapisano żadnych nazwisk gości). Zgromadzeni goście przekazali Kierownikowi Szkoły wraz z budynkiem szkolnym kronikę Szkoły - Pomnika 1000-lecia do dalszego jej prowadzenia kładąc w niej ku upamiętnienia tej doniosłej chwili swoje podpisy. W kilka dni po przekazaniu szkoły do użytku naucz. tut. szkoły Ob. Michalak Genowefa dokonała otwarcia Ośrodka Kulturalnego przy Szkole Podstawowej i odtąd rozpoczęła się regularna praca świetlicowa przy udziale miejscowych nauczycieli, dziatwy szkolnej i społeczeństwa. 1960/61 kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj zorganizował kurs wieczorny w zakresie programu nauczania klasy siódmej. Kurs prowadzili następujący nauczyciele: Górny Mikołaj - kierownik kursu, Bartosiewicz Jan, Bartosiewicz Stefania i Michalak Genowefa. Na kurs uczęszczało 12 -tu uczniów w różnym wieku. W miesiącu kwietniu 1961 roku odbyły się w całym kraju wybory do Rag narodowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gromadzkim. W Nowowoli wybory do Rad Narodowych odbyły się w bloku szkolnym. W wyborach uczestniczył z ramienia Prezyd. Powiat. Rafy Narodowej w Lubartowie podinspektor szkolny Ob. Derecki Ignacy. IV i 27.IV. 1961r. odbyły się egzaminy eksternistyczne w zakresie klasy siódmej szkoły podstawowej. Na 12 zapisanych, do egzaminu przystąpiło 11 uczniów, zdało egzam. całkowicie 7, zdało tylko częściowe egzaminy 2, nie zdało zupełnie 2. Egzaminy eksternistyczne odbyły się przy udziale podinspektora szkolnego Ob. Dereckiego Ignacego. W miesiącu maju kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj z polecenia Inspektora Oświaty przystąpił do zorganizowania Szkoły Przysposobienia Rolniczego przy Szkole Podstawowej w Nowowoli. Na kierownika tejże szkoły został wytypowany Ob. Górny Mikołaj. Na nauczyciela przedmiotów zawodowych został wytypowany Ob. Bartkowicz Józef. W pierwszych dniach maja 1961 roku kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj przystąpił  do prac początkowych w zagospodarowaniu placu szkolnego. Wyłoniła się najpierw potrzeba wyrównania placu szkolnego.  zwrócił się do miejscowego społeczeństwa w sprawie dostarczenia furmanek do przewiezienia ziemi. W czasie wykonywanych prac odnośnie wyrównania placu szkolnego brali czynny udział: kierownik szkoły Ob. Górny Mikołaj, nauczyć. Ob. Bartkowicz Józef oraz uczniowie klas starszych. Następnie po wyrównaniu placu kierownik szkoły zajął się dalszym zagospodarowywaniem otoczenia szkoły. W związku z tym zorganizował on wraz z Komitetem rodzicielskim imprezę dochodową w celu zakupienia nasion trawy. Po zdobyciu odpowiedniego funduszu kierownik szkoły udał się do Lublina po zakup nasienia trawy. Cały plac szkolny został zasiany trawą, następnie zorganizował ogródki nauczyc.. W przeddzień Święta Pracy odbyła się w szkole uroczysta akademia połączona z zabawą taneczną. W dniu Święta Pracy szkoła nasza brała czynny udział w uroczystych obchodach pierwszomajowych w Lubartowie. W okresie wiosennym w pierwszej połowie maja szkoła obchodziła uroczyście "Dni Oświaty, Książki i Prasy". W kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej w celu przeprowadzenia klasyfikacji uczniów. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: zapisanych 190, ukończylo szkołę podstawową 17, promowanych 174, niepromowanych 12, w tym nieklasyfikowanych 1.

Rok szkolny 1960/61 zakończono uroczyście dnia 22 czerwca 1961r.

Podpis: nieczytelny

 

Przepisała: Danuta Dziubicka

Na roku szkolnym 1960/61 kończy się Kronika szkoły zapisana w drugim zeszycie. Dalsza historia szkoły zawarta jest w KRONICE - POMNIKU. KRONIKA ta została ufundowana z okazji oddania nowego budynku szkoły w 1961 roku.